Centrumbildningar och forskningsprogram

Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier (Cats)

Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier (Cats) är inriktat på studier kring de asymmetriska hoten i informationsåldern. Detta inkluderar främst områdena informationsoperationer med fokus på terrorismområdet, inkluderande så kallad funktionell terrorism (mål, medel, metoder). Cats utför projekt bland annat på uppdrag av Regeringskansliet, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Cats webbsidor

Crismart

Crismart, Nationellt centrum för krishanteringsstudier, är en del av Försvarshögskolan i Stockholm. Crismarts uppdrag är att utveckla kompetens, utbilda inför och sprida kunskap om nationell och internationell krishantering. Ämnet spänner över samhällssektorer och kräver ofta civil/militär samverkan.

Crismarts webbplats

Centrum för operativ juridik och folkrätt

Vid Centrum för operativ juridik och folkrättbedrivs forskning inom området folkrättsliga aspekter på militära operationer. Centret ansvarar också för utbildning inom ämnet folkrätt på de kurser och program som ges vid och genom Försvarshögskolan.

Forskningen och utbildningen är inriktad mot folkrättsliga regler som bland annat rör rätten att använda militärt våld (ius ad bellum), folkrättsliga aspekter på internationella fredsoperationer, krigets lagar (ius in bello), mänskliga rättigheter i väpnad konflikt, fredsoperationer och andra krissituationer, samt ansvarsfrågor i internationella militära operationer i olika konfliktnivåer och sammanhang.

Förutom att bedriva forskning och utbildning bidrar Centrum för operativ juridik och folkrätt till att upplysa och informera allmänheten i aktuella frågor genom att organisera föreläsningar seminarium och andra arrangemang.

Centrum för operativ juridik och folkrätt

Programmet för europeisk säkerhetsforskning (Eurosec)

Detta program omfattar forskning och studier om den Europeiska unionens (EU) säkerhet och krishantering. Ett huvudsyfte är att undersöka unionens möjligheter och begränsningar att hantera kriser som hotar dess grundläggande värden och funktioner samt medborgare, såväl inom som utanför EU:s gränser. En målsättning är att presentera forskningsbaserade policy-rekommendationer inom området för EU:s krishanteringförmåga.

Programmet för europeisk säkerhetsforskning

The European Societal Security Research Group

The European Societal Security Research Group brings together an interdisciplinary group of scholars focused on the expanding security role of the European Union. From military and civilian missions outside of Europe to counterterrorism, health security, food safety and critical infrastructure protection within Europe, EU members now cooperate across a host of new fields. Together, these efforts aim to improve the capacity of the EU as a whole to manage crises and protect individuals from harm. Described as "homeland security" in other national contexts, in Europe the expanding security role of the EU can be described in terms of "societal security".

The European Societal Security Research Group