Cats - Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier

Studier av asymmetriska hot i informationsåldern.

Om Cats

Cats är en nationell centrumbildning inom Försvarshögskolan. Den huvudsakliga uppgiften för Cats är att utveckla och sprida vetenskaplig och policyrelevant kunskap om asymmetriska hot kopplat till samhällets säkerhet, framför allt inom områdena terrorism- och underrättelsestudier.

Cats bedriver forskning, utredning och utbildning inom tre områden som inbegrips under det "asymmetriska paraplyet":

  • Terrorismstudier under ledning av Dr. Magnus Ranstorp.
  • Underrättelsestudier under ledning av Dr. Wilhelm Agrell, Lunds universitet – Sveriges förste professor i underrättelseanalys, tillika gästprofessorer vid Cats.
  • Informationsoperationer (IO), särskilt cybersäkerhet/cyberförsvar och påverkansoperationer.

Under det senaste året har det mot bakgrunden av det förändrade säkerhets- och försvarspolitiska läget i Europa och vårt närområde skett ett ökat fokus inom CATS rörande skydd mot asymmetriska konflikter och krigföring i den s.k. gråzonen. Hotbildsbeskrivningen i den debattartikel som ÖB Sverker Göranson och GD MSB Helena Lindberg publicerade i Dagens Nyheter 150614 beskriver väl vår inriktning, tillika denna bild av gråzonen (PDF, 227 kB).

Cats finansieras främst via uppdrag från Regeringskansliet, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Cats vision (PowerPoint, 167 kB)

Kontaktpersoner:

Lars Nicander

Magnus Ranstorp