Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Genom utbildning, övning och analys möter vi samhällets kunskapsbehov inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

När centret startar 1 januari samlar Försvarshögskolan sin kompetens inom hela hotskalan från klimathot och naturkatastrofer till terrorism, cyberattacker och en ny säkerhetspolitisk hotbild.

IHT, CATS och Crismart

Centret är en sammanslagning av Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT), Centrum för asymmetriska hot och terrorstudier (CATS) och Nationellt centrum för krishanteringsstudier (Crismart). Vi erbjuder våra uppdragsgivare en omfattande erfarenhet och skräddarsydda upplägg från hela kedjan av utredningar, utbildning, övning, och analys.

Gedigen kunskap bakom helhetslösning

Våra kunskapsområden bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Vi kommer att fortsätta arbeta nära uppdragsgivarna för att leverera användbar kunskap till chefer och medarbetare i säkerhetssektorn. Till varje kunskapsområde har vi knutit omfattande nationella och internationella nätverk av forskare och praktiker. En av våra främsta styrkor gentemot uppdragsgivarna är långsiktigheten i vår verksamhet, det borgar för kontinuitet över tid och möjlighet att uppdatera kunskap som tidigare förmedlats.

Organisation för innovation och relevans

Inom centret finns enheterna för analys och uppdragsutbildning, CATS och forskningsverksamhet i projektform. Här samlas medarbetare med forskningskompetens och lång praktisk erfarenhet från myndigheter och organisationer inom samhällssäkerhet. Hela organisationen är anpassad för de krav som ställs för att hantera information med betydelse för totalförsvaret och andra aspekter av rikets säkerhet. För att centrets utbud ska vara både innovativt och relevant för uppdragsgivarna är kunskapsdelning och kompetensutveckling av våra medarbetare mycket viktig. Lärosätets forskning inom försvar, säkerhet och krishantering bidrar till en vetenskaplig bas åt centrumets verksamhet samtidigt som utbildnings-, övnings- och analysverksamheten i centret genererar värdefull kunskap till forskningen.

Kontakt vid frågor:

Fredrik Bynander
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

Fredrik.Bynander [at] fhs.se

Kontakt vid frågor:

Anna Fornstedt
Avdelningschef
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

anna.fornstedt [at] fhs.se