Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismart kombinerar vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet för att utveckla och sprida kunskap om krishantering på lokal, nationell och internationell nivå.

Analysstöd

Crismart erbjuder kvalificerat analysstöd vid framtagandet av studier, kris-, övnings-, och programutvärderingar och handböcker med krishanteringsfokus.

Beroende på våra kunders behov och efterfrågan studerar våra analytiker organisatoriska faktorer såsom krisplanering, organisationens interna beslutsprocesser, förmåga till koordination och kommunikation, samverkan, hotbilder och ett antal andra centrala faktorer som påverkar krisberedskapen och krishanteringsförmågan i en organisation.

Analysstödet varierar både i omfattning och ambitionsnivå. Stödet kan handla om allt från kvalitetssäkring av interna rapporter till kompletta analyser av organisationens krishanteringsförmåga eller länders krishanteringssystem. Analysstöd kan ses både som ett sätt för forskargruppen att kommunicera kunskap till aktörer som bidrar till samhällets krisberedskap, och som ett sätt att bygga kompetens som kan användas i forskningsverksamheten.

Kännetecknande för Crismarts analysstöd är kombinationen av erfarenhetsbaserad och forskningsbaserad kunskap. Vid Crismart finns bred kunskap kring många olika aspekter av krishantering men också en god kännedom om, och praktisk erfarenhet av, olika analysmetoder. Analysverksamheten är härmed väl förankrad i dokumenterade nationella och internationella kriserfarenheter och beprövad erfarenhet. Vi har också ett omfattande nätverk av forskare och experter som ofta bidrar till analysarbetet. Dessa resurser är sammantaget en garant för analysprodukter av hög kvalitet.

För att säkerställa att analysprodukterna får relevant fokus lägger Crismart stor vikt vid ett nära samarbete med beställaren. Samarbetet präglar arbetets samtliga faser, från planering via genomförande till avrapportering och implementering.

Kontaktperson

Jenny Deschamps-Berger
Chef Sektionen för Analysstöd, Crismart
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART, Sektion för analysstöd

Jenny.Deschamps-Berger [at] fhs.se