Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismarts huvudsakliga uppgift är att utveckla kompetens, utbilda inför och sprida kunskap om nationell och internationell krishantering.

Om Crismart

Crismart kombinerar vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet för att utveckla och sprida kunskap om krishantering på lokal, nationell och internationell nivå.

Genom vår verksamhet inom forskning, analysstöd och utbildning är vi en resurs och pådrivande faktor som hjälper organisationer på alla nivåer i samhället att öka förståelsen för krisberedskap och utveckla sin krishanteringsförmåga.

Crismarts kärngrupp vid Försvarshögskolan består av ett tjugotal forskare och analytiker samt ett omfattande internationellt nätverk.