Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismart kombinerar vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet för att utveckla och sprida kunskap om krishantering på lokal, nationell och internationell nivå.

Centrum för naturkatastrofslära

Crismart är en del av det tvärvetenskapliga Centrum för naturkatastroflära (CNDS) som finns i Uppsala.

CNDS är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

En naturkatastrof är när samhället utsätts för exempelvis översvämningar och jordskred. Den kan medföra enorma mänskliga, miljömässiga och ekonomiska skador. Naturkatastrofer uppstår i gränsytan mellan naturens krafter och samhällets sårbarhet, när en naturhändelse påverkar samhället så att det uppstår allvarliga störningar och samhället har svårt att hantera situationen. Det gör att det krävs samordnade forskningsinsatser från samhälls-, geo- och teknikvetenskaper för att förutsäga, mildra eller helst förhindra naturkatastrofer och dessas konsekvenser. Ett sådant tvärvetenskapligt angreppssätt är utgångspunkten för CNDS::s verksamhet.

I september 2009 beslöt regeringen att utnämna Uppsala universitet, i samverkan med Försvarshögskolan och Karlstads universitet till nationellt centrum för forskning i naturkatastrofslära. CNDS-forskare är verksamma vid tio olika enheter vid de olika lärosätena. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete. CNDS ska effektivt samverka med andra projekt inom naturkatastrofsområdet, nationellt och internationellt.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer. Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

Till CNDS förstasida

Fredrik Bynander
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

Fredrik.Bynander [at] fhs.se