Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismart kombinerar vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet för att utveckla och sprida kunskap om krishantering på lokal, nationell och internationell nivå.

Medarbetare

Crismarts personal utgörs av akademiker med samhällsvetenskaplig profil. Ett flertal medarbetare har också flerårig arbetslivserfarenhet från offentlig förvaltning.

Många av Crismarts medarbetare är statsvetare, men bland personalen finns också socialantropologer, ekonomer, jurister och freds- och konfliktforskare. Detta bidrar positivt till möjligheterna att ge en mer mångfacetterad förståelse av de problem och händelser vi studerar.

Den vetenskapliga ledningen på Crismart består av disputerade forskare med lång erfarenhet av forskning och utbildning, i Sverige såväl som internationellt. Ett flertal analytiker är genom doktorandstudier kopplade till universitet inom och utanför landet.

Många av Crismarts forskare och analytiker har tidigare arbetat inom den svenska offentliga förvaltningen, på statliga verk och myndigheter, inom regeringskansliet och departement, på länsstyrelser och i kommuner.

Med en generell kunskap om krishantering i grunden har Crismarts personal kommit att specialisera sig enligt sina specifika intresseområden. Från att ha varit mer fokuserad på den akuta krishanteringsproblematiken har Crismarts forskning orienterat sig även mot det som sker innan en kris bryter ut, där aspekter som beredskap och preventiva strategier studeras, såväl som processerna i krisens efterdyningar, där frågor om ansvarsutkrävande och inlärning är i centrum. Andra specialiserade forskningsinriktningar är samverkan mellan olika aktörer och nivåer, mediers agerande i kris, samt EU:s framväxande krishanteringskapacitet.

Vill du arbeta hos oss? Skicka en intresseanmälan med din profil och CV till crismart [at] fhs.se.