Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismart kombinerar vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet för att utveckla och sprida kunskap om krishantering på lokal, nationell och internationell nivå.

Rapporter

Nedan är ett urval av våra senaste rapporter. Det mesta av vår forskning och rapporter publiceras också i Diva - digitala vetenskapliga arkivet (se länk till höger).

Förutsättningar för krisberedskap och

Framsida av rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverigetotalförsvar i Sverige

Crismarts analyssektion (2017)

Rapporten beskriver utvecklingen av totalförsvaret och framväxten av området. samhällsskydd och beredskap. Rapporten ger en övergripande bild av hur det idag fungerar på lokal, regional och nationell nivå och är tänkt att fungera som stöd för högskolestudenter, beslutsfattare och handläggare på myndigheter.

Ladda ned rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

Frivilligresurser under flyktingsituationen - Frivilliga försvarsorganisationer och trossamfunds förmåga att möta samhällets behov hösten 2015

Viktoria Asp (2017)

Rapporten bygger på intervjuer med representanter för några kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, trossamfund och andra delar av det civila samhället. Studiens vägledande fråga har varit hur frivilliga kan fungera som resurs för att möta samhällets behov vid kriser. Utgångpunkten har varit flyktingsituationen men jämförelser görs med skogsbranden i Västmanland 2014, som också involverade stora mängder frivilliga.

Ladda ned rapporten Frivilligresurser under flyktingsituationen (PDF, 676 kB)

Försörjningssäkerhet i andra länder: en kunskapsöversikt

Anna Ekström och Stephanie Young (2016)

Studien tar upp hur andra länder arbetar med försörjningssäkerhet, specifikt inom områdena livsmedel, dricksvatten, läkemedel och energi. Kunskapsöversikten har genomförts som en kartläggning av åtta länder: Finland, Norge, Danmark, Island, Nederländerna, Storbritannien, Kanada, och USA.

Ladda ned rapporten Försörjningssäkerhet i andra länder: en kunskapsöversikt (PDF)

Ladda ned bilagan med landrapporterna (på engelska) (PDF)

Bara skog som brinner? Utvärdering av Framsida rapporten Bara skog som brinner?
krishanteringen under skogsbranden
i Västmanland 2014

Viktoria Asp, Fredrik Bynander, Pär Daléus, Jenny Deschamps-Berger, Daniel Sandberg och Erik Schyberg (2015)

Syftet med utvärderingen är att utifrån ett krisberedskapsperspektiv dra lärdomar och ta tillvara erfarenheter från händelsen genom en systematisk undersökning. Underlaget ska även vara till nytta för att utveckla hela det svenska samhällets krisberedskap. Ladda ned rapporten Bara skog som brinner? (PDF, 3,2 MB)

Bara skog som brinner? tar upp händelsen i sin helhet och har ett systemperspektiv. Crismart har även skrivit fyra rapporter som fokuserar på de drab­bade kommunernas perspektiv på händelsen och hur den hanterades. Ladda ned kommunrapporterna nedan:

Fagersta kommun - Daniel Sandberg (PDF, 894 kB)

Norbergs kommun - Viktoria Asp (PDF, 1,3 MB)

Sala kommun - Daniel Sandberg (PDF, 931 kB)

Surahammars kommun - Erik Schyberg (PDF, 1,0 MB)

Enskildas ansvar och agerande vid kriser: Offentliga aktörers bedömningar

Viktoria Asp (2015)

Rapporten ger en bild av hur offentliga aktörer ser på gränsdragningarna mellan det offentligas och den enskildas ansvar vid kriser och vilka förväntningar aktörerna har på enskildas krisberedskapsförmåga. Till grund ligger en enkät skickad till beredskapssamordnare eller motsvarande i samtliga kommuner, landsting och länsstyrelser samt en fokusgrupp med representanter för centrala myndigheter.

Ladda ned rapporten Enskildas ansvar och agerande vid kriser (PDF)

Enskildas ansvar vid allvarliga olyckor och kriser: Det offentligas syn och den enskildes agerande

Viktoria Asp och Sara Sjölund (2014)

Rapporten belyser det offentligas syn på enskildas ansvartagande och enskildas faktiska agerande före, under och efter allvarliga olyckor och kriser. Offentliga dokument som utredningar, skrivelser och propositioner från åren 2001-2013 har analyserats. Hur den enskilda har agerat har undersökts genom en tematisk analys av befintliga studier och utvärderingar. Ett särskilt fokus har legat på enskildas agerade under flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004, stormen Gudrun 2005, den nya influensan 2009 och snöovädret 2010.

Ladda ned rapporten Enskildas ansvar vid allvarliga olyckor och kriser (PDF)

Kontaktperson

Stephanie Young
Publikationssamordnare
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

Stephanie.Young [at] fhs.se