Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismarts verksamhet inom analys, utbildning och övning ingår sedan 2018 i Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Förvarshögskolan. Crismart kommer att fortsätta som ett forskningsprogram inom det nybildade centret.

Vår forskning

Forskningen på Crismart fokuserar på hur organisationer förbereder sig inför, fattar beslut i, kommunicerar om, och drar lärdomar från och förändrar sig efter kriser. Crismart studerar inrikes- och utrikeskriser som härstammar från naturkatastrofer, smittsamma sjukdomar, stora olyckor och infrastrukturstörningar, konflikter, terrorism, kravaller, politiska skandaler och andra typer av extraordinära händelser. Vi dokumenterar och analyserar svenska och internationella erfarenheter och samlar resultaten i en fallbank, som kan användas för jämförande krishanteringsforskning. Fallbanken är också en viktig resurs för vår analys- och utbildningsverksamhet.

Vi lägger en vetenskaplig grund för vår verksamhet genom att utveckla forskningsmetoder, stödja krishanteringsforskning i andra länder, och driva mångvetenskapliga och internationella samarbeten. Crismarts forskning bedrivs under ledning av vår personal i Stockholm, i samarbete med ett stort antal experter i Sverige och utomlands.

Kontaktperson

Fredrik Bynander
Universitetslektor/Centrumchef
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Fredrik.Bynander [at] fhs.se