Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismart kombinerar vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet för att utveckla och sprida kunskap om krishantering på lokal, nationell och internationell nivå.

Urval av forskningsprojekt

Governing for Societal Resilience - Bättre samverkan i ett nätverkssamhälle

Samverkan mellan centrala samhällsaktörer krävs för att förbereda, skydda och återbygga samhället vid svåra händelser. Trots det haltar vår förståelse och våra åtgärder för att uppnå effektiv samverkan. Allt fler aktörer i samhället har blivit viktiga för att lösa gemensamma problem. Det är angeläget att närmare identifiera vilka svårigheterna och framgångsfaktorerna för samverkan i krisberedskap är. Med utgångspunkt i modern förvaltningsforskning gör vi jämförelser mellan sektorer och länder för att vinna kunskap. Läs mer om GSR-projektet och publikationer som har skrivit inom projektet.

Doktorandprojekt

En seriös forskningsverksamhet interagerar intimt med universitetsvärlden, och det kanske främsta sättet att driva ett sådant samarbete är att finansiera, utbilda, och erbjuda en forskningsmiljö till doktorander. Crismart har i sin analytikerstab ett antal personer som genomgår forskarutbildning vid framstående universitetsinstitutioner på området krishantering.

Teori- och metodutveckling

Ett antal Crismartprodukter, inklusive de vetenskapliga verk som grundade centret, behandlar utveckling av teoretiska, begreppsliga och metodologiska verktyg. Ofta görs konkreta framsteg i direkt samband med den empiriska analysen, särskilt då Crismart använder ett induktivt sätt att närma sig ett ungt forskningsfält.

Ett flertal skrifter har dock sammanfattat och kontextualiserat dessa inomvetenskapliga framsteg, huvudsakligen i internationella, sakkunniggranskade publikationer.

CM Europe

Crisis Management (CM) Europe kan sägas vara grundplåten i den vetenskapliga verksamheten vid Crismart. Genom detta forskningsprogram har vi utvecklat forskningsmetoder, som stöder forskning i Sverige och andra länder inom ämnet krishantering, och har drivit tvärvetenskapliga och internationella samarbeten. Via programmet har Crismart samarbetat med en mängd universitet och forskningsinstitut. Ett stort antal forskargrupper i de nordiska och baltiska länderna, Bulgarien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovenien, Ukraina och USA har etablerats i samarbete med Crismart.