Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismart kombinerar vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet för att utveckla och sprida kunskap om krishantering på lokal, nationell och internationell nivå.

Utbildning och övning

Morgondagens beslutsfattare måste inse vidden av vad en kris innebär för att förstå hur den kan hanteras. Utbildning om krishantering bör därför innehålla både teoretiska och praktiska moment.

Crismart undervisar och genomför övningar i krishantering på ett sätt som uppmuntrar till dialog mellan forskare och erfarna praktiker. Lärande är en pågående process, inte något man skapar vid ett enstaka tillfälle. Därför gäller det att skapa förutsättningar för ett långsiktigt lärande där kompetensutveckling och övning återkommer regelbundet.

Övningar ger en inblick i den stress och osäkerhet som beslutsfattare på olika nivåer ställs inför i en krissituation. Under "trygga former" — i förlåtande miljöer — kan olika strategier och färdigheter, till exempel beslutsfattande, ledarskap, stresshantering och kommunikation, prövas och utvecklas. Genom att komplettera mer traditionella utbildningsmoment, såsom föreläsningar och seminarier, med upplevelsebaserad pedagogik ökar inlärningsförmågan.

Alla Crismarts utbildningsuppdrag präglas av ett nära samarbete med beställaren, både under framtagnings- och genomförandeprocessen. Sedan mitten av 1990-talet bedriver Crismart utbildnings- och övningsverksamhet på lokal, regional, och nationell nivå i det svenska krishanteringssystemet. Crismart har även genomfört en rad utbildningsinsatser för myndigheter i andra länder och internationella organisationer.

Crismarts forskare anordnar kurser och workshops tillsammans med samarbetsaktörer som till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Folke Bernadotte Akademin, Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT) vid Försvarshögskolan, samt stödjer andra kurser med sak- och pedagogisk expertis.

Vi erbjuder

Nedan listas ett antal exempel på de utbildningsprodukter som Crismart erbjuder. Genomförandet av samtliga produkter föregås av en diskussion med beställaren om dennes utbildningsbehov.

Föreläsningar

Föreläsningar av ledande akademisk och praktisk expertis för att belysa såväl grundläggande krishanteringsproblematik som återkommande dilemman och problemkomplex som är kopplade till krissituationer.

Presentationer av krishanteringsfall

Presentationer och analys av svenska och internationella krishanteringserfarenheter med fokus på specifika problemkomplex och praktiska lärdomar.

Seminarier

Lärarledda seminarier med syfte att diskutera den specifika organisationens uppdrag, mandat, mål och existerande krishanteringspolicy samt att presentera och diskutera praktiska analysverktyg.

Case-övningar

Fallbaserade och lärarledda interaktiva seminarier som eftersträvar en aktiv inlärning baserad på hypotetiska eller verkliga fall, där analysverktyg och krishanteringsfilosofi prövas. Inriktas oftast på specifika aspekter av krishantering.

Interaktiva scenarioövningar och simulationer

Grunden är att skapa en virtuell kriserfarenhet för deltagarna med en relativt hög grad av realism. Upplägget är komplext i termer av interaktivitet och detaljrikedom. En eller flera ledningsnivåer eller grupper i organisationen kan övas samtidigt. Efter övningen genomförs en strukturerad genomgång av de problemkomplex som belysts under övningen tillsammans med övningsledningen. Övningar av detta slag kan antingen syfta till kompetensutveckling eller prövning av en befintlig plan/organisation för krishantering.

Kurser

Crismart producerar kurser som innehåller inslag flera av de komponenter som har presenterats ovan. Crismart genomför utbildningar i samarbete med ett trettiotal departement och myndigheter på nationell, regional och lokal nivå. Några partners är Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning (IHT), Folke Bernadotteakademin och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kontaktperson

Jenny Deschamps-Berger
Chef Sektionen för Analysstöd, Crismart
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART, Sektion för analysstöd

Jenny.Deschamps-Berger [at] fhs.se