Eurosec - Programmet för europeisk säkerhetsforskning

Detta program omfattar forskning och studier om Europas och Europeiska unionens säkerhet och krishantering.

Building Societal Security in Europe

- A roadmap towards enhanced transboundary crisis management capacity

Detta är ett samarbetsprojekt mellan Försvarshögskolan i Stockholm, Utrikespolitiska institutet och Utrecht universitet.

De nya hoten mot den europeiska säkerheten – globala konflikter, instabilitet i EU:s närområde, terrorism och naturkatastrofer - har tvingat unionen att ta ett större ansvar för krishantering. EU har för detta ändamål utvecklat militära och civila krishanteringskapaciteter samt vidtagit interna och gränsöverskridande säkerhetsåtgärder. Syftet med projektet är att undersöka och utvärdera unionens samlade krishanteringsförmåga, inklusive de nationella kapaciteter som berörs av samarbetet.

Projektet är indelat i tre delar. Den första delen analyserar de institutionella förutsättningarna för EU:s krishantering. Del två är inriktad på samspelet mellan unionen och medlemsstaterna inom ett antal centrala sektorer som räddningstjänst och kritisk infrastruktur. Frågan är bl.a. vilken roll EU kan och bör spela i europeisk krishantering. Den tredje delen undersöker graden av tillit mellan medlemsstaterna och hur denna påverkar beredskapen för ömsesidigt bistånd i krissituationer.

Projektledare