Forskningsområden

Försvarshögskolan bedriver forskning och genomför studier inom följande huvudområden:

Folkrätt
Inriktad på folkrättsliga aspekter av militära operationer.
Krigsvetenskap
Behandlar frågeställningar rörande krig, krigföring och användning av militära medel.
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Bidrar till generell kunskapsutveckling samt svarar mot sektorsspecifika behov, som till exempel Försvarsmaktens och officersprofessionens, men även civila aktörers behov.
Ledningsvetenskap
Inriktad mot att förstå vad ledning av insatser innebär och kräver.
Militärhistoria
Den militärhistoriska forskningen syftar till att stödja officersutbildningen genom att undersöka olika aspekter av den militära professionens och krigföringens historia.
Militärteknik
Forskningen inom militärteknik söker skapa generella intellektuella verktyg samt generera ny kunskap för att kunna möta framtida krav inom främst den militära professionen.
Statsvetenskap
Den statsvetenskapliga forskningen utmärker sig i förhållande till andra universitet och högskolor genom sin särskilda inriktning på säkerhetspolitik samt krishantering och internationell samverkan.