Ledarskap under påfrestande förhållanden

Ledarskapsforskningen vid Försvarshögskolan inriktas mot att bidra till generell kunskapsutveckling samt att svara mot sektorsspecifika behov, som till exempel Försvarsmaktens och officersprofessionens, men även civila aktörers behov. Ramverket för ledarskapsforskningen är ledarskap under påfrestande förhållanden, det vill säga ledarskap vid samhälleliga insatser, nationellt och internationellt, i samband med kris, krig, väpnad konflikt samt extraordinära händelser.

Forskningen spänner från individ över grupp och organisation till samhälle, där ledarskapets villkor före, under och efter insatser belyses, speciellt beaktande de kontextuella villkoren på olika hierarkiska nivåer. Den valda inriktningen innefattar dels en mer traditionellt akademisk kunskapsinriktning ("om" ämnet), dels en färdighets- och förmågeutvecklande del ("i" ämnet). Ledarskapsforskningen vid Försvarshögskolan tar sin utgångspunkt i disciplinerna pedagogik, psykologi samt sociologi.

Försvarshögskolan ger poänggivande utbildningar inom ledarskap.

Kurser i ledarskap

Försvarshögskolan har flera uppdragsutbildningar inom ledarskap för såväl myndigheter och kommuner som näringsliv.

Mer om utbildningarna