Delegationen för militärhistorisk forskning, DMF

Delegationen har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning.

Bidrag och stipendier

Delegationen kan, dels lämna bidrag för utgivning av militärhistorisk litteratur och källutgåvor, resebidrag för forskningsbesök och aktivt konferensdeltagande med föredrag samt bidrag till anordnandet av militärhistoriska konferenser, symposier eller liknande, dels dela ut ett årligt stipendium.

Bidrag

En ansökan om bidrag ska innehålla en tydlig beskrivning av det ändamål för vilket anslag sökes, jämte en total kostnadskalkyl. Vid ansökningar om tryckningsbidrag kan Delegationen endast bedöma fullständiga textmanuskript som av författare/redaktör anses i det närmaste färdiga att publicera. Bidrag lämnas inte till redan tryckta verk eller efter genomförd verksamhet. En ansökan behöver vara Delegationen tillhanda tre veckor före ett ordinarie sammanträde.

Om omständigheter skulle inträffa som gör att ett beviljat bidrag inte utnyttjas i enlighet med av Delegationen fattat beslut, ska bidragsmottagaren återbetala erhållet bidrag eller den del av bidraget som ej nyttjats. När ändamålet med erhållet bidrag uppnåtts emotser Delegationen ett exemplar av den tryckta boken respektive en skriftlig redogörelse efter genomförd resa eller genomfört arrangemang.

Ansökningar om bidrag eller stipendier ställs till dmf [at] fhs.se (dmf [at] fhs.se) (sammanhållna till ett dokument) alternativt till

Delegationen för militärhistorisk forskning
Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 STOCKHOLM

Stipendier

I år har DMF ändrat utlysningen från att ha två inriktningar till att gemensamt omfatta 1-3 stipendier i militärhistoria som får dela på den totala summan om 200 000 SEK. Militärhistoria definieras som studiet av militära konflikter och fenomen i relation till samhällsstrukturerna under olika epoker. Särskilt viktigt är hur krig och militär påverkat samhället, kultur, ekonomi, och sociala relationer.

Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med militärhistorisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor i stort, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer.

För disputerade forskare avser stipendiet möjliggöra forskningsförberedande arbete (exempelvis ansökningar till fonder och stiftelser), preliminära studier eller militärhistorisk forskning. Projekt inom ABM-sektorn syftar till att möjliggöra ledighet för forskning med utgångspunkt i ABM-institutionens egna samlingar och bestånd. Projektet skall uttryckligen utgöra en tillgång för denna institution. Resultatet av projektet kan redovisas genom publicering, systematisering, katalogisering eller utställning.

Företräde ges till yngre personer (särskilt till nydisputerade forskare), som inte tidigare åtnjutit postgraduerat stöd.

Stipendieansökan ska vara insänd senast fredagen den 1 september 2017. Stipendiet utdelas på Försvarshögskolan vid den årliga Hugo Raab-dagen (den 7 december 2017). Sökande av stipendium för disputerade forskare ska ha disputerat före ansökningstillfället.

Mer information om stipendiet och blanketter finns i högerkolumnen.

Tidigare stipendiater

2015 års DMF-stipendiat (disputerad forskare)

2015 års DMF-stipendiat (ABM-sektorn)

2014 års DMF-stipendiat (disputerad forskare)

2014 års DMF-stipendiat (ABM-sektorn)

2013 års DMF-stipendiater

2012 års DMF-stipendiat

2011 års DMF-stipendiater

2010 års DMF-stipendiat

2009 års DMF-stipendiat