Statsvetenskap

Den statsvetenskapliga forskningen vid Försvarshögskolan är inriktad på säkerhetspolitik samt krishantering och internationell samverkan.

Säkerhetspolitiska forskare

Malena Britz, Kjell Engelbrekt, Linus Hagström, Maria Hellman, Ronnie Hjorth, Arita Holmberg, Tom Lundborg och Charlotte Wagnsson med flera har bidragit till forskningen inom en rad områden i ämnet säkerhetsstudier/security studies. De fokuserar bland annat på stormaktsdiplomati, styrning, global etik och ansvarsfrågor, säkerhetsinstitutioners legitimitet inklusive relationen mellan stat och väpnade styrkor, strategisk kommunikation, kollektiva identiteter, normer, narrativ och diskurser i säkerhetssfären. Forskarna behandlar den regionala och globala säkerhetsordningen och samspelet mellan centrala säkerhetsaktörer i Nordamerika, Östasien och Europa, inklusive FN, NATO och EU.

Forskare inom krishantering och internationell samverkan

Eric Stern, Bengt Sundelius, Fredrik Bynander, Eva-Karin Olsson, Dan Hansén, Edward Deverell och Pär Daléus med flera, har bidragit till forskningsområdets etablering i en europeisk kontext genom Nationellt centrum för krishanteringsstudier (Crismart). Grundtanken är att krissituationen kräver att forskningen kring demokratisk ledningsverksamhet vidgas till att inkludera bland annat kommunikationsforskning, socialpsykologi, socialantropologi, nationalekonomi, strategisk analys, ledarskapsforskning och organisationsteori. En särskild satsning är Magnus Ekengrens forskning om internationell samverkan i Europa i form av Programmet för europeisk säkerhetsforskning (Eurosec). Ytterligare disputerade statsvetare är verksamma vid andra avdelningar vid högskolan.

Försvarshögskolan ger även utbildningar inom statsvetenskap.

Kurser inom statsvetenskap

Ämnet statsvetenskap ligger under Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) vid Försvarshögskolan.

Till ISSL sidor