Ämnen

Försvarshögskolan har identifierat fyra prioriterade områden där det finns ett särskilt stort behov av kunskapsutveckling. Det är inom dessa ämnen som doktorandtjänster kommer utlysas:

Krigsvetenskap

Krigsvetenskap utgör den akademiska basen för officersutbildningen, och kombinerar etablerade vetenskapliga perspektiv med den beprövade erfarenhet som finns nedlagd i yrkets praktik. Forskningen i krigsvetenskap fokuserar på frågor om hur man bygger upp, organiserar, och leder stridskrafter på militärstrategisk, operativ och taktisk nivå.

Ämnesföreträdare: professor Peter Thunholm, peter.thunholm [at] fhs.se

Ledarskap

Ledarskap fokuserar på Försvarshögskolan på ledarskap under påfrestande förhållanden – civilt, militärt, och civil-militärt. Området belyses utifrån till exempel pedagogiska, psykologiska och sociologiska/statsvetenskapliga perspektiv. Inriktningen är unik i svenskt högskoleväsen och syftar till att identifiera relevanta psykologiska, sociala, strukturella och beteendemässiga faktorer och mekanismer av betydelse för ledarskap i komplexa och krävande situationer.

Ämnesföreträdare: professor Gerry Larsson, gerry.larsson [at] fhs.se

Ledningsvetenskap

Ledningsvetenskap fokuserar på ledningsmetoder och ledningssystem för Försvarsmakten, med inriktning mot insatsledning. Processer som studeras är till exempel datainsamling, sensemaking, planering och kommunikation, huvudsakligen ur ett icke-tekniskt perspektiv. Eventuella doktorandprojekt kommer att inriktas mot de ledningsbehov som vi ser i framtida insatsmiljöer, som till exempel ledning i multinationell kontext, civil-militär samverkan, COIN, eller ledning för expeditionära insatser.

Ämnesföreträdare: professor Martin Holmberg, martin.holmberg [at] fhs.se

Militärteknik

Militärteknik beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på militär verksamhet på strategisk, operativ och taktisk nivå. Forskningen undersöker också hur officersprofessionen påverkar, och påverkas av, tekniken. De övergripande målen med forskningen inom militärteknik är att generera relevant kunskap för Försvarsmaktens behov. Forskningen byggs upp kring nya generella intellektuella verktyg, samt frågor som avser den militära nyttan av framtida teknologi.

Ämnesföreträdare: professor Gunnar Hult, gunnar.hult [at] fhs.se