Öppna föreläsningar

Försvarshögskolan bjuder in alla intresserade att komma och ta del av vår kunskap och forskning under våra öppna föreläsningar. Föreläsningarna hålls i Försvarshögskolans aula (Sverigesalen). Fri entré. Begränsat antal platser. Varmt välkommen!

Här kan du läsa om våra öppna föreläsningar. Anmäl ditt intresse (under fliken e-postpåminnelse) för att få information om kommande föreläsningar.

2008-2010

Hösten 2010

Ska Sverige vara kvar i Afghanistan? Utmaningar, möjligheter och hot, 1 december

Robert Egnell, universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, gav sin beskrivning av situationen i Afghanistan och hur han ser på den fortsatta internationella insatsen och Sveriges deltagande, dess utmaningar, möjligheter och hot.

"Afghanistan, good enough" - artikel om Egnells föreläsning samt videoinspelning

Våren 2010

Aldrig ensam, alltid ensam - Om samverkansuppgifter vid internationella insatser, 17 februari 2010

- Samverkansofficerarnas och militärobservatörernas erfarenheter från 17 länder

Samverkansuppgifter i internationella insatser ställer höga krav på samverkansofficerare och andra liknande befattningar. Det gäller att kunna kommunicera smidigt, att kunna "läsa" kulturspecifika koder, att hantera klimat- och miljöhot och att göra detta i hotfulla och stressiga situationer. Att samverka innebär att både lösa uppgift och att åstadkomma en win-win situation för alla inblandade parter. En framgångsrik samverkansofficer ska ha "fingertoppskänsla" men vad innebär detta egentligen? Rätt agerande kan öppna dörrar för framtida samverkan men ett misstag kan riskera Sveriges rykte för en lång tid framöver. Föreläsning med Aida Alvinius.

Hösten 2009

Är Sverige i krig?, 23 november 2009

Hur skall den väpnade konflikten i Afghanistan karaktäriseras? Vilka är parterna? Vilken betydelse har det att ISAF-insatsen baseras på ett FN-mandat? Deltar svensk trupp i fientligheterna? Vilken rättslig betydelse har det i så fall för Sverige? Är Sverige i krig? Jur. dr. Ola Engdahl, verksam vid Förvarshögskolans Folkrättscentrum, föreläser om Sveriges deltagande i ISAF-insatsen ur ett folkrättsligt perspektiv. Föreläsning med Ola Engdahl.

EU:s säkerhetspolitiska roll och det svenska ordförandeskapet, 19 november 2009

Vad är och bör vara Europeiska unionens säkerhetspolitiska roll? Historiskt sett har EU:s framgångar i hög grad varit ett resultat av dess förmåga att tänka nytt och visionärt kring säkerhet och försvar. Sedan 1990-talet har dock utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarspolitik främst skett i form av en reaktion på det som inträffat: Balkankrigen, 11:e september-händelserna, tsunamikatastrofen, bomberna i Madrid (2004) och London (2005). Kommer Lissabonfördraget ge unionen möjlighet att återta initiativet internationellt vad gäller framåtriktad politik och nytänkande kring institutioner och globalt samarbete? På vilket sätt bidrar det pågående svenska EU-ordförandeskapet till en sådan utveckling? Magnus Ekengren, docent och chef för Programmet för europeisk säkerhetsforskning, Försvarshögskolan, föreläser om EU:s säkerhets- och försvarspolitiska roll med ett särskilt fokus på Lissabonfördraget och det pågående svenska EU-ordförandeskapet. Föreläsning med Magnus Ekengren.

Politiskt ledarskap och krishantering, 21 oktober 2009

Vad innefattar det svårdefinierade begreppet politiskt ledarskap? Vilka är utmaningarna, riskerna och möjligheterna ledare ställs inför under kriser när tiden är knapp, behovet av beslut stort och media och allmänhet söker information och syndabockar? Pär Daléus, doktorand och analytiker vid Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier (CRISMART), Försvarshögskolan, föreläser om politiskt ledarskap och krishantering med ett särskilt fokus på svenska statsministrar. Föreläsningen bygger på CRISMARTs mångåriga forskning på området och behandlar såväl politisk psykologiska som organisatoriska perspektiv på ledarskap och krishantering med exempel från flera svenska kriser.

Videoinspelning: Politiskt ledarskap och krishantering (42 min) (MOV, 75,8 MB)

Ledarskap när det smäller, 15 oktober 2009

Maria Fors föreläser om vilka svårigheter svenska militära ledare ställs inför under internationella operationer i Afghanistan där underställda omkommit eller skadats när deras förband blivit utsatt för attentat. Ledarens roll belyses dels från ledarens eget perspektiv, dels från underställdas. Maria Fors är forskningsassistent vid Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, och doktorand i psykologi vid Karlstads universitet.

Våren 2009

Rådgivare i Liberia - utmaningar och lösningar i postkonflikt-länder, 5 maj 2009

Magnus Jörgel, överstelöjtnant och forskare vid Försvarshögskolan, föreläser tillsammans med Per Broström, vid Försvarshögskolans Folkrättscentrum, om det senaste årets erfarenheter inom ramen för säkerhetssektorreformer (SSR) på plats i Liberia. Magnus Jörgel har under denna tid varit Senior Advisor till Liberias regering, där han som civil rådgivare fått möjlighet att arbeta centralt med återuppbyggnaden av ett land som under lång tid slitits sönder av inbördeskrig. Föreläsningen blir en unik möjlighet att ta del av erfarenheter av SSR-arbete på fältet från ett perspektiv som få svenskar haft tillgång till.

Våren 2008

Neutralitetens förlorade roll, 16 april 2008

Ove Bring, professor i internationell rätt vid Institutionen för säkerhet och strategi, Försvarshögskolan, föreläser om neutralitetens och den gemensamma säkerhetens roll i historien och i dagens värld. Neutraliteten har en lång historia men i ett internationellt samfund som präglas av FN, EU, Afrikanska Unionen (AU) och andra samarbetsorgan har den förlorat sin traditionella roll. Idag är Sveriges utrikespolitik inriktad på internationell solidaritet och inte på "utanförskap". Den i april nyutkomna boken Neutralitetens uppgång och fall utgör utgångspunkt för föreläsningen.

Asymmetriska hot och terrorism, 5 mars 2008

Magnus Ranstorp, forskningschef vid Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier (CATS) vid Institutionen för säkerhet och strategi, Försvarshögskolan, föreläser om terrorismens nutida trender och svårigheterna bakom förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och radikalisering inom Europa. Vad är drivkrafterna bakom radikalisering? Vilka lärdomar kan dras från andra europeiska länders förebyggande insatser och erfarenheter av extremism? Slutsatser från mångårig forskning från en av de utsedda medlemmarna inom EU:s expertgrupp om våldsbejakande radikalisering.

Presentationsbilderna från "Asymmetriska hot och terrorism" (PDF, 1,5 MB)

Ledarskap under svåra påfrestningar, 20 februari 2008

Gerry Larsson, professor i psykologi vid Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, föreläser om det kanske svåraste av ledarskap, att leda vid svåra krislägen under hög stress där människors liv och hälsa står på spel. Vilka krav ställs på ledare i dessa situationer? Vad kännetecknar de ledare och de organisationer som klarar dessa krav bättre respektive sämre? Vad kan man göra för att bli en bättre ledare i svåra krislägen? Slutsatser och kvarvarande frågetecken från många års forskning presenteras.

Krigen under kalla kriget, 6 februari 2008

Gunnar Åselius, professor i historia, särskilt militärhistoria, vid Militärvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, föreläser om hur sättet att föra krig har förändrats efter 1945. Korea, Vietnam, Mellersta Östern, Bangladesh, Angola och Falklandsöarna, vilka särdrag framträder när vår egen tids militära konflikter ska betraktas som krigshistoria? Vilken roll har krig spelat för att forma den värld vi lever i idag, och hur har övergången från mellanstatliga konventionella krig till irreguljära gerillakonflikter påverkat den militära professionens självbild? Den nyutkomna boken Krigen under kalla kriget utgör utgångspunkt för framställningen.

Videoinspelning från "Krigen under kalla kriget" (54 min) (WMV, 185,7 MB)