För dig som vill lägga fram en text

Praktisk information till dig som vill lägga fram en text vid seminariet.

Samverka med seminarieansvarig

Ansvarig för seminarieserien är Fredrik Thisner. Den som vill lägga fram en text (respondenten), kontaktar ansvarige som ombesörjer att lokal finns tillgänglig och att seminarietexten tillsammans med inbjudan distribueras. Respondenten och serieansvarig kommer sedan överens om vem som ska vara ordförande vid sammankomsten.

Läs igenom seminaritexten innan

Seminariedeltagarna förväntas ha läst seminarietexten i förväg och gärna funderat på vad man skulle vilja diskutera under seminariet.

Textens längd och formalia

Seminarietexten bör inte vara längre 30 sidor (mätt med Times New Roman, 12 punkter och 1,5 radavstånd som riktvärde) för att arbetsbördan för de övriga seminariedeltagarna ska hållas på en rimlig nivå. Det är en fördel om den framlagda texten är försedd med en läsanvisning, där textens sammanhang och syfte presenteras. Det är också viktigt vad författaren själv önskar få kommentarer och närmare uppmärksamhet på. Det är ju den som lägger fram texten som ska ha störst nytta av sammankomsten. Texten bör vara läsarna tillhanda i god tid, omkring en vecka före seminariet.

Var ute i god tid

Den som vill lägga fram en text skickar den därför till ansvarige för seminarieserien (Fredrik) omkring tio dagar före seminarietillfället. Den ansvarige ordnar lokaler och distributionen av texterna. Om personer utanför Militärvetenskapliga institutionen bjudits in till seminariet är det författarens uppgift att se till att dessa får texten i tid, samt att externa personer besöksanmäls till Försvarshögskolan.

Anmäl närvaro till seminariledaren

De som önskar delta i seminariet bör mailledes meddela ansvarige för seminarieserien, detta för att säkerställa att lokalens platser räcker. En sådan anmälan bör göras senast tre dagar innan seminaretillfället.

Tid och plats

Ambitionen är därutöver att förlägga seminariet till en onsdag eller torsdag mellan klockan 14 och 16, för att om önskan finns fortsätta diskussionerna i mässen och på så sätt understödja den sociala samvaron.

Väl mötta!

Kontaktperson

Fredrik Thisner
Universitetslektor
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

Fredrik.Thisner [at] fhs.se