Att segla med lösa bolliner-försvarsbesluten vs sjöförsvaret under 1900-talet

När: 2017-12-13 15:00 till 17:00

Var: Leijonsköldska salen Försvarshögskolan

Herman Fältström presenterar sin bok "SLAGSIDA - försvarsbesluten och sjöförsvaret"

Kent Zetterberg, professon i militärhistoria vid Försvarshögskolan kommer att leda seminariet. Boken kommenteras av generallöjtnant Lars G Person, brigadgeneral Fhleming Christensen och Överste 1 Göran Tode.
Det kommer att vara möjligt att köpa boken på plats till ett förmånligt pris.

Herman Fältström själv berättar om sin bok att:

Jag har analyserat försvarsbesluten och dendärav beroende utvecklingen av sjöförsvaret.I boken hävdar jag att dagensförsvarsdebatt, med dess viktiga jordmån föranklagelser och påståenden som utgångspunkt,saknar sakkunskap och måttlighet.

Med stöd av handlingar från regering, riksdag, Försvarsmakten, höga militära chefers tjänstedagböcker, tidningsartiklar samt egna minnesanteckningar från drygt 30års medverkan i planerings- och budgetarbete, redovisar jag hur försvarsbesluten har påverkatdet svenska sjöförsvarets mindre gynnsamma utveckling.

Sjöförsvarets förmåga att hävda landetsrättigheter som fri och obunden nation har inte diskuterats i tillräcklig omfattning. Politikerna värjer sig för fakta. Sjöförsvaret har under lång tid fått tjäna som budgetregulator. Behovet av ett sjöförsvar med daglig förmåga att övervaka och ingripa i landets omgivande vattenområden, då internationella överenskommelser och svenska intressen ifrågasätts, har i stor utsträckning förnekats. Förnyelsen av sjöförsvarets allsidigt användbara förband har varit och är fortfarande långsam. Likaså ifrågasätter jag om sjöförsvarets högre förband är anpassade till den långa svenska kusten och den internationella utvecklingen.

Seminariet är öppet för alla.