Ledningsdagar i samverkan

22 november 2011

Den 1 och 2 november hölls för första gången "Ledningsdagarna" på MSB Revinge. Syftet var att sammanföra personer som arbetar med frågor om insatsledning och tillsammans fördjupa sig kring teoretiska och praktiska aspekter av ledning vid organisationsöverskridande kriser.

Bakom initiativet stod Forum Securitatis, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarshögskolan samt Linköpings och Lunds universitet.

Ledningsområdet är under ständig utveckling och måste ligga i takt med samhällsförändringen. För att klara av att stärka förmågan att hantera morgondagens olyckor och kriser måste behovet av gemensamma arenor för analys, diskussion och övning mötas.

− Utbildning är kanske det viktigaste verktyget för att stärka denna förmåga. Därför kändes det angeläget att få till ett möte mellan olika seniorforskare, doktorander, lärare, sakkunniga och studenter som alla har intresse för ledningsfrågor, säger Jiri Trnka (FOI) som tillsammans med Rego Granlund (FOI), Christian Uhr (MSB) och Martin Holmberg (Försvarshögskolan) ligger bakom initiativet.

Nätverkande för bättre ledning vid olyckor och kriser

Under två dagar träffades ett 20-tal doktorander och seniorforskare från Forum Securitatis, FOI, Försvarshögskolan, LiU och LTH tillsammans med ett 30-tal studenter på RUB (Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer) och personal på MSB för att diskutera och öva ledningsproblematik.

− Syftet är att utveckla deltagarnas egna nätverk och förståelse för hur olika forsknings- och utbildningsaktörer arbetar med ledningsproblematik, säger Christian Uhr. Utöver själva nätverkandet så vill vi bidra till en gemensam kunskapsuppbyggnad om ledning vid större samhällskriser, fortsätter han.

Nya perspektiv och oprövade konstellationer

Dagarna byggde på fyra delmoment: en inledande föreläsning om komplexitet och ledning, ett gruppseminarium, en ledningsövning som bestod i scenariot snöoväder och kyla och en sammanfattande workshop som återkopplade till den gemensamma övningen.

− Övningen var gemensamhetsskapande och öppnade upp för flera nya perspektiv. Den belyste flera praktiska utmaningar med att utöva ledning i komplexa miljöer där villkoren kan vara både otydliga och föränderliga vilket är viktigt att förstå, säger Jiri Trnka. Vi tyckte också det skulle vara intressant att genomföra en ledningsövning i oprövade konstellationer. De övade kände inte varandra tidigare vilket skapade nya utmaningar, säger han.

Representanterna från de olika organisationerna hoppas på fler gemensamma övningar framöver.

Martin Holmberg
Professor
Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik, ledning

martin.holmberg [at] fhs.se