Unik övning av EU:s krishanteringsförmåga

13 oktober 2016

EU:s krishanteringscentral och 22 länder ska för första gången öva samverkan och ledning samt hur olika lagstiftningar fungerar tillsammans inom EU:s civilskyddsmekanism och inom FN-systemet. Crismart på Försvarshögskolan stödjer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med planeringen av övningen.

ERCC (Emergency Response Coordination Centre) är EU:s krishanteringscentral som vid kriser och katastrofer koordinerar resurser från länder som ingår i EU:s civilskyddsmekanism. I mars 2017 planeras simuleringsövningen EDREX (European Disaster Response Exercise) att genomföras. Övningen är ett uppdrag av EU-kommissionen.

Sverige projektleder övningen som ska lära, pröva, utveckla och utvärdera EU:s samlade krishanteringsförmåga. EDREX ska också öka kunskapen och förståelsen för nationell och internationell lagstiftning samt de olika ländernas resurser. Ett syfte med övningen är att skapa en plattform för nätverkande och möjliggöra ett gemensamt synsätt på krishantering och humanitärt bistånd vid kriser och höjd beredskap. Crismart vid Försvarshögskolan stödjer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har huvudansvar för design och genomförande av övningen.

– Projektet är unikt. Det är första gången en flersektoriell övning genomförs på europeisk nivå som kopplar samman experter inom den operativa och politiska nivån. Deltagarna kommer från 22 länder som ingår i EU:s civilskyddsmekanism, EU-kommissionen, rådssekretariatet och flera FN-organ och organisationer, säger Simon Hollis, forskare på Crismart.

Första övningen av två

Som ett första steg hölls i början av oktober en diskussionsbaserad övning. Under övningen bedömdes förmågan för lägesbildsuppfattning, beslutsfattande och kriskommunikation på nationell, europeisk och internationell nivå. Scenariot handlade om en kraftfull jordbävning i ett fiktivt gränsland till EU som fick allvarliga följdeffekter.

Övningen började med högnivåpanel, som EU-forskaren Magnus Ekengren från Försvarshögskolan modererade. Förutom förmågorna som skulle bedömas diskuterades några EU-funktioner för krishantering: den frivilliga pool av experter och resurser som länder ställer till förfogande via ERCC och integrerad politisk krishantering (IPCR) som bland annat koordinerar beslutsfattande när något medlemsland åberopar solidaritetsklausulen.

Foto: Personal på ERCC diskuterar inför att experter ska sändas till en översvämning i Makedonien. EU/ECHO/Ezequiel Scagnetti

Kontakt

Simon Hollis
Universitetslektor
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och Internationell samverkan

simon.hollis [at] fhs.se