1325

Här kan du läsa om Försvarshögskolans arbete med FN:s resolution 1325.

Om 1325 på Försvarshögskolan

Försvarshögskolan har till uppgift att låta ett 1325- och genusperspektiv genomströmma all utbildning. Information om det arbetet hittas här.

Vad är 1325?

1325 är namnet på en resolution som beslutades av FN:s säkerhetsråd år 2000. I dagsläget finns sex efterföljande resolutioner som behandlar samma ämne. Lite förenklat kan man säga att resolutionen uppmärksammar kvinnors roll i arbetet kring fred och säkerhet. Resolutionen bygger på tre hörnstenar:

  • Kvinnor ska skyddas i krig och konflikt.
  • Kvinnor har rätt till deltagande i beslutsprocesser.
  • Förebyggande arbete som relaterar till sexuellt våld.

Regeringens nationella handlingsplan

Regeringen har i enlighet med internationell rätt omsatt innehållet i resolution 1325 i en nationell handlingsplan. Handlingsplanen är regeringens sätt att styra myndigheterna i hur resolutionen ska implementeras i det dagliga arbetet. De myndigheter som finns specifikt utpekade i den nationella handlingsplanen är myndigheter som utbildar eller skickar personal till internationella insatser eller bedriver relevant forskningsverksamhet. Det gäller Rikspolisstyrelsen, Folke Bernadotteakademin, Sida, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Kriminalvården, Domstolsverket och Åklagarmyndigheten.

1325 på Försvarshögskolan

Försvarshögskolan omfattas av den nationella handlingsplanen då skolan både utbildar personal som kan sändas ut i internationella insatser och forskar i ämnen som berör 1325. Dessutom har Försvarshögskolans styrelse beslutat att utbildning som bedrivs på högskolan ska präglas av ett genusperspektiv.