Från militär högskola till statlig högskola

1991

Chefen för Militärhögskolan, Claes Tornberg, och överbefälhavaren, Bengt Gustafsson, lanserar embryot till vad som senare kom att bli idén om ett totalförsvarsuniversitet. Utbildningen läggs om för att bättre motsvara de akademiska kraven på form och struktur.

1994

Förvaltningshögskolan integreras med Militärhögskolan och blir en egen myndighet under regeringen.

1995

Delar av Försvarets forskningsanstalt överförs till den nya Militärhögskolan. Ett särskilt forskningsområde för säkerhetspolitik, strategi och militärhistoria byggs upp.

1996

Regeringen konstaterar att kopplingen mellan civilt och militärt försvar blivit allt viktigare. Enligt regeringen finns starka skäl för att Militärhögskolan ska slås samman med Försvarshögskolan. Bo Huldt blir högskolans förste professor (i säkerhetspolitik med strategi).

1997

Försvarshögskolan och Militärhögskolan slås samman och får namnet Försvarshögskolan.

1998

Högskoleverket gör en granskning av Försvarshögskolan vilket resulterar i rapporten "En försvarshögskola på väg mot akademin". Till följd av den positiva värderingen vill flera universitet och högskolor påbörja eller utöka sitt samarbete med Försvarshögskolan. Generalmajor Karlis Neretnieks tillträder som rektor.

2000

Under hösten startar programmet Statsvetenskap med inriktning mot internationell samverkan och krishantering – i samverkan med Uppsala universitet. Detta är det första tillfället när studerande inskrivna vid andra högskolor ges möjlighet att genomföra stora delar av sin grundutbildning vid Försvarshögskolan.

2001

Försvarshögskolan lämnar in en examensrättsansökan till Utbildningsdepartementet. Ansökan omfattar bland annat kandidatexamen i krigsvetenskap, statskunskap med inriktning mot internationell samverkan och krishantering samt magisterexamen i militärhistoria. Huvudämnet Krigsvetenskap etableras, två professorer anställs och utvecklingen av ett forskningsprogram påbörjas.

2002

Henrik Landerholm, då riksdagsledamot och ordförande i Försvarsutskottet, tillträder som Försvarshögskolans förste civile rektor.

2003

Den statliga offentliga utredningen, Skolreformutredningen, SOU 2003:43, skriver om hur det militära försvarets långsiktiga kompetensbehov ska tillgodoses i form av utbildning. Den skriver bland annat: "… den viktigaste egenskapen hos ett framtida skolsystem är att det i sig själv har sådan flexibilitet att den kontinuerligt kan hantera nya utbildningsbehov när de uppkommer".

2005

Högskoleverket gör en utvärdering och granskning av Försvarshögskolan Bedömargruppen konstaterar att en stark forskningsmiljö har byggts upp, något som bland annat kommit den högre officersutbildningen tillgodo. Försvarshögskolan har byggt upp ämnet krigsvetenskap, som håller hög akademisk nivå och är unikt i den svenska forsknings- och utbildningsvärlden.

2006

Försvarshögskolan tar över programansvaret för den treåriga grundläggande officersutbildningen från Försvarsmakten. I och med detta får Försvarshögskolan formellt ansvar för utveckling och kvalitetssäkring av utbildningen, även om Försvarsmakten har fortsatt ansvar för genomförandet av den. Högskoleverket besöker och granskar den grundläggande officersutbildningen ännu en gång Högskoleverket konstaterar att Försvarshögskolan och Försvarsmakten tagit ett stort steg framåt i riktning mot ökad högskolemässighet.

2007

Regeringen överlämnar proposition en "Högskoleutbildning av officerare med mera" till riksdagen där det föreslås att Försvarshögskolan ska inrättas som en högskola. Propositionen bifalls den 1 juni av en enig riksdag. Försvarshögskolan ansöker om tillstånd att ge generella examina på såväl grund- som avancerad nivå (magister) och en yrkesexamen om 180 hp, Officersexamen. Den 22 november ger regeringen Försvarshögskolan generell examensrätt på grundnivå och examensrätt på avancerad nivå (magisterexamen) i krigsvetenskap och statsvetenskap (inklusive bland annat krishantering, säkerhetspolitik och strategi) samt officersexamen.

2008

Försvarshögskolan inrättas från och med den 1 januari också formellt som högskola.