Minor Field Studies

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium som ger studenter möjlighet att utföra en fältstudie i ett utvecklingsland under minst åtta sammanhängande veckor.

Studien ska resultera i en rapport på engelska, vanligen studentens kandidat- eller magisteruppsats. Uppsatsämnet ska belysa aspekter som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.

Samordnas av Universitets- och högskolerådet

Programmet samordnas nationellt av Universitets- och högskolerådet, UHR, varifrån Försvarshögskolan ansöker om medel. Möjliga värdländer för fältstudien är de som återfinns bland låg- och medelinkomstländer enligt OECD:s länderklassificering, DAC-listan.

Kontaktresor för handledare

Handledare och annan involverad personal har möjlighet att söka bidrag för ett kort besök i utvecklingsländerna. Syftet ska vara att upprätthålla eller bygga upp nya kontakter med institutioner, personer eller organisationer i utvecklingsländerna som gynnar MFS-programmet. Beviljade kontaktresor erhåller en schablonsumma om 20 000 kronor. UHR administrerar utlysningen av stöd till kontaktresorna.