Försvarssektorns samarbete

Det gemensamma miljöarbetet inom Försvarssektorn styrs genom miljödelegationen som representeras av myndigheternas generaldirektörer eller motsvarande, under ledning av Försvarsmaktens generaldirektör. Under miljödelegationen finns arbetsgrupper med specialister inom olika områden. I dagsläget finns två arbetsgrupper, en inom kemiområdet och en med inriktning på energi.

Figur 1. Övergripande struktur av miljömålsarbete inom Försvarssektorn.

Försvarssektorns miljöpolicy

För att på strategisk nivå få likriktning mellan myndigheterna har Försvarssektorn kommit överens om en gemensam inledning på myndigheternas miljöpolicy.

"Försvarssektorn arbetar för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Miljökrav ska, så långt det är möjligt, även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med sektorns myndigheter."

Varje myndighet kompletterar denna med sin egen myndighetsspecifika miljöpolicy.

Försvarssektorn övergripande miljömål

Myndigheternas processer går i många fall in i varandra och är beroende av varandras aktiviteter och åtgärder. För att öka den totala effekten av vissa åtgärder har myndigheterna tillsammans tagit fram gemensamma övergripande miljömål med tillhörande fokusområden.

Sektorns övergripande miljömål med fokusområden syftar till att tydligare markera riktningen inom prioriterade områden som berör alla myndigheter i sektorn. De övergripande målen för sektorn är inte kvantitativt mätbara.

Utifrån sektorns betydande miljöpåverkan samt områden där det finns tydliga samordningsvinster har Försvarssektorn kommit fram till två gemensamma övergripande miljömål med fokusområden för 2014-2016.