Försvarshögskolans miljömål

Avfall och materialförbrukning

Källsorteringen ska införas i större utsträckning och förbättras. 100 % av avfallet ska sorteras till 2021. Nyckeltal kilo sorterat avfall/total avfallsmängd.

Delmål 1: fram till 2017 ska Försvarshögskolan införa sortering av returpack, matavfall, plast, metallförpackningar, wellpapp/kartong, glas, på fler platser inom verksamheten. Nya rutiner för dokumentation av data ska införas.

Delmål 2: fram till 2019 ska Försvarshögskolan sortera 50 % av sitt avfall.

Delmål 3: fram till 2021 ska Försvarshögskolan sortera 100 % av sitt avfall.

Pappersförbrukningen vid Försvarshögskolan ska minska med 20 % till 2021 med basåret 2015. Nyckeltal blir procentsats på antal minskade utskrifter i jämförelse med basåret.

Delmål 1: fram till 2017 ska Försvarshögskolan minska pappersförbrukningen med 5 %.

Delmål 2: fram till 2019 ska Försvarshögskolan minska pappersförbrukningen med ytterligare 10 %.

Delmål 3: fram till 2021 ska Försvarshögskolan minska pappersförbrukningen med ytterligare 5 %.

Kärnverksamhet

Fram till 2021 ska ett system upprättas för att dokumentera miljöutbildningar för Försvarshögskolans personal. Fram till 2021 ska alla anställda, studerande, kursdeltagare och studenter ha gått en introduktion i hur Försvarshögskolan arbetar med miljöfrågor. Alla inom Försvarshögskolans verksamhet ska därmed ha en förståelse i hur och varför Försvarshögskolan jobbar med miljö i den dagliga verksamheten fram till 2021. Nyckeltal tas fram i delmål 3.1.

Delmål 1: fram till 2017 ska ett system uppföras för att kunna beräkna personals miljöutbildningar per avdelning.

Delmål 2: fram till 2019 ska alla anställda (100 %) inom Försvarshögskolans verksamhet ha gått en introduktion kring Försvarshögskolans arbete med miljöfrågor.

Delmål 3: fram till 2021 ska alla (100 %) inom Försvarshögskolans verksamhet (anställda, nyanställda samt studenter) ha en förståelse för hur och varför Försvarshögskolan arbetar med miljö i den dagliga verksamheten.

Energiförbrukning

Energiförbrukningen ska minska med 10 % sett till kWh/m² till 2021 med basåret 2015. Nyckeltal kWh per m² i jämförelse med basåret.

Delmål 1: fram till 2017 ska Försvarshögskolan minska sin kWh/m² med 2,5 %.

Delmål 2: fram till 2019 ska Försvarshögskolan minska sin kWh/m² med ytterligare 2,5 %.

Delmål 3: fram till 2021 ska Försvarshögskolan minska sin kWh/m² med ytterligare 5 %.

Inköp av varor och tjänster

Antal upphandlingar samt direktupphandlingar (över 100 000 kronor) med miljökrav ska ligga på 80 % till 2021 med basåret 2015. Nyckeltalet blir en procentsats på antalet upphandlingar med miljökrav ställt mot totala antalet upphandlingar.

Delmål 1: fram till 2017 ska andel anskaffningar med miljökrav ligga på 40 %.

Delmål 2: fram till 2019 ska andelen anskaffningar med miljökrav ligga på 60 %.

Delmål 3: fram till 2021 ska andelen anskaffningar med miljökrav ligga på 80 %.

Resor

CO²-utsläpp från resor och transporter ska minska med 5 % sett till årsarbetskraft vid 2021 med basåret 2015. Nyckeltal blir procentsats på CO² per helårsarbetskraft i jämförelse med basåret.

Delmål 1: fram till 2017 ska Försvarshögskolan inte öka sina utsläpp jämfört med basåret.

Delmål 2: fram till 2019 ska Försvarshögskolan minska sina utsläpp CO²/årsarbetskraft med 2,5 %.

Delmål 3: fram till 2021 ska Försvarshögskolan minska sina utsläpp CO²/årsarbetskraft med ytterligare 2,5 %.