Militära programledningen

Programledning Officersprogrammet

PL OP leder Officersprogrammet (OP) vilket innebär att avdelningen:

 • Leder utvecklingen av OP.
 • Leder utarbetandet av, och handlägger utbildningsplaner för OP.
 • Leder kvalitetsutvecklingen av OP samt arbetet med utvärdering, slut­rapport och programutvecklingsplan efter genomförd utbildning.
 • Leder ekonomisk planering, uppföljning och återredovisning för pro­gram­met.
 • Leder genomförandet av OP samt samverkar härvid med MHS K och FM funk­tionsskolor.
 • Leder uttagning av kadetter till VFU med stöd av FM.
 • Leder uttagning och uppföljning av studerande till utländska lärosäten.
 • Samordnar FHS-gemensamma frågor vid Karlberg med MHS K och FHS organisationsenheter.
 • Samordnar (bereder underlag för) upphandling och beställning av utbild­ning vid civila högskolor.
 • Samordnar (stödjer FM i) frågor om rekrytering och antagning till OP.
 • Samordnar (bereder underlag för) beställning av utbildning och tester hos FM samt Rekryteringsmyndigheten.
 • Stödjer (bereder underlag i samverkan med) Högskoleförvaltningen i ärenden rörande behörighet, antagning och övrig studieadministration.
 • Stödjer FM vid inspektion av FM skolor.
 • Stödjer MHS K i arbetet med individutveckling och personalplanering av kadetter vid OP.
 • Stödjer arbetet med internationalisering inom de militära programmen.

Avdelningschef

Ingemar Gustafsson
Progch OP
Militära programledningen, Programledning OP

Ingemar.Gustafsson [at] fhs.se