Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM)

Här kan du läsa mer om avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärtekniks organisation.

På Försvarshögskolan är det Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) inom den Militärvetenskapliga institutionen (MVI), som ansvarar för ämnena Ledningsvetenskap och Militärteknik.

Inom MVI är C ALM ansvarig för Officersprogrammet med militärteknisk inriktning (OP-T) och den Högre stabsutbildningen med militärteknisk inriktning (HSU-T).

Organisation

Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) är organiserad i fyra sektioner samt stab. Avdelningschef är övlt Thomas Uneholt. Ställföreträdande avdelningschef är professor Gunnar Hult.

Ämnet Ledningsvetenskap

Ledningsvetenskapen (eng. "command and control science") är inriktad mot att förstå vad ledning av insatser innebär och vad som krävs av ett ledningssystem för att insatsen skall uppnå önskad effekt. Viktiga exempel på insatsledning är ledning av väpnad strid i militära sammanhang samt ledning av räddningsinsatser vid olyckor och katastrofer.

Ledning är den funktion hos ett insatssystem som producerar inriktning och samordning av insatsen i syfte att uppnå uppställda mål. Målen kan kräva en serie av verksamheter (som i ledning på operativ nivå) eller en enskild verksamhet (som i ledning på taktisk nivå). För att uppnå inriktning och samordning krävs ett ledningssystem bestående av bl.a. personal, organisation, metoder, mandat och tekniska stödsystem, vilka sammantaget bildar ett socio-tekniskt system.

I ämnet Ledningsvetenskap studerar vi hur detta ledningssystem, eller delar av detta, bör utformas på en principiell nivå för att kunna uppnå önskad effekt. Ledningsvetenskapen tillhör därmed designvetenskaperna. Exempel på frågeställningar rör lägesbildens innehåll och utformning, representation av osäkerheter, metoder för feedbackstyrning i ledningsprocessen, samt hur relationen mellan formella och informella processer påverkar ledningen.

Forskning

Inom Ledningsvetenskapen bedrivs projekt i första hand på uppdrag av Försvarsmakten och MSB. De aktuella forskningsprojekten handlar om:

  • Ledning och samverkan i kris och krig
  • Ledarskap och ledning
  • Situationsanpassad ledning och samverkan

Ämnet Militärteknik

Inom ämnet militärteknik studeras hur tekniken och tekniska system inverkar på och påverkas av militär verksamhet. Militärteknik tillhör designvetenskaperna vilket innebär att ämnet är nyttoinriktat och omfattar vilken militär effekt som är möjlig att uppnå med användning av en viss teknik samt under vilka förutsättningar detta är möjligt. Militärteknik studerar även vilka nya militära möjligheter nyutvecklad teknik liksom en annorlunda användning av befintlig teknik kan ge.

Militärteknik behandlar de skilda sätt på vilka tekniken kan bidra till att uppfylla de grundläggande krigföringsförmågorna (verkan, skydd, uthållighet, underrättelser, rörlighet och ledning).

Forskning och undervisning

Militärteknik forskar och undervisar således om nyttan av teknik för militära syften. Exempel på frågor som studeras är:

  • vilka nya möjligheter till ledning och underrättelser nya landvinningar inom telekommunikation och informationsteknologi erbjuder
  • hur materialteknik inverkar på förmågorna verkan och skydd
  • hur navigationsteknik påverkar förmågorna verkan, ledning och rörlighet

Bedömning av den potentiella eller mätning av den reella nyttan av teknik för ett visst ändamål, dess förmågebidrag, kräver bidrag från flera kunskapsfält. Det behövs såväl en förståelse av syftet med teknikanvändningen och den militära effekt tekniken förväntas bidra till, som kunskaper om teknikens egenskaper med tillhörande metoder för att kunna bedöma dess möjligheter och begränsningar. Härutöver behövs förståelse av den kontext där tekniken ska användas, d.v.s. under vilka förutsättningar, såsom exempelvis i vilken fysisk miljö, tekniken ska fungera. I detta ingår även hur väl tekniken är anpassad till användarna och hur väl användarna är utbildade.

Militärtekniken i sin helhet

Sammantaget innebär detta att flera perspektiv är nödvändiga för att behandla militärtekniken i dess helhet. Det naturvetenskapliga, matematiska och teknologiska perspektivet bidrar till ökad förståelse för teknikens egenskaper, möjligheter och begränsningar. Den militära professionens praktikperspektiv, juridiken, beteendevetenskapen och kunskap om politiska och etiska bedömningsgrunder bidrar till förståelse för villkoren för och sammanhanget i vilken tekniken används.

Sektioner

Ledningssektionen (LednS)

På Försvarshögskolan är det Ledningssektionen (LednS), inom den Militärvetenskapliga institutionen (MVI), som främst ansvarar för ämnet Ledningsvetenskap. Det innebär att det både bedrivs forskning och genomförs utbildning inom ämnet.

Sektionen bidrar dessutom till ämnes- och förmågeutveckling via medverkan i utveckling- och studieverksamhet inom dessa områden.Våra kunder är främst officerare på Försvarshögskolans programbundna utbildning, civila studerande, Försvarsmakten samt andra myndigheter.

Chef för Ledningssektionen är övlt Per Barius. Ställföreträdande sektionschef är Ulrik Spak.

Spelsektionen (Spel)

Sektionen för krigsspel utbildar och forskar i användningen av spel för militära syften. Den huvudsakliga uppgiften är att utveckla teorier, skapa förutsättningar och ge avancerat stöd för användandet av spel och spelande i militära aktiviteter.

Det finns en lång militär tradition av att använda spel för att träna och utbilda personal samt att belysa svåra problem som finns i krig och krigföring. Genom att lägga en vetenskaplig grund för teorier kring spel och spelbaserat lärande, dokumenteras och struktureras kunskapsområdet. Det finns främst tre identifierade kunskapsområden som spelsektionen hanterar: Gaming studies (Spelvetenskap), Gaming Design (Speldesign) och Spelpraktik.

Spelsektionen finansieras främst av Försvarsmaktens FoT-program i projektet "Spel för konflikthantering och krig". Detta projekt sker i samverkan med spelforskning inom FOI och FMV.

Chef för Spelsektionen är Anders Frank.

Sektionen för Militärtekniska system (MteS)

Inom ämnet militärteknik studeras hur tekniken och tekniska system inverkar på och påverkas av militär verksamhet. Ämnet Militärteknik är nyttoinriktat och omfattar vilken militär effekt som är möjlig att uppnå med användning av en viss teknik samt under vilka förutsättningar detta är möjligt. Militärteknik studerar även vilka nya militära möjligheter nyutvecklad teknik liksom en annorlunda användning av befintlig teknik kan ge. Militärteknik forskar och undervisar således om nyttan av teknik för militära syften.

Sektionen sammanhåller utbildning inom militärteknik på avancerad nivå.

Chef för Sektionen för Militärtekniska system är övlt Michael Reberg. Ställföreträdande sektionschef är Åke Sivertun.

Sektionen för Militärtekniska Tillämpningar (MteT)

Inom ämnet militärteknik studeras hur tekniken och tekniska system inverkar på och påverkas av militär verksamhet. Ämnet Militärteknik är nyttoinriktat och omfattar vilken militär effekt som är möjlig att uppnå med användning av en viss teknik samt under vilka förutsättningar detta är möjligt. Militärteknik studerar även vilka nya militära möjligheter nyutvecklad teknik liksom en annorlunda användning av befintlig teknik kan ge. Militärteknik forskar och undervisar således om nyttan av teknik för militära syften.

Sektionen sammanhåller utbildning inom militärteknik på officersprogrammet

Chef för Sektionen för Militärtekniska Tillämpningar är kk Ola Thunqvist. Ställföreträdande sektionschef är Peter Bull.

Thomas Uneholt
Avdelningschef
Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik, ledning

Thomas.Uneholt [at] fhs.se

Per Barius
Sektionschef
Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

Per.Barius [at] fhs.se

Anders Frank
Sektionschef
Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Spelsektionen

Anders.Frank [at] fhs.se

Michael Reberg
Sektionschef
Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

michael.reberg [at] fhs.se

Ola Thunqvist
Sektionschef
Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

Ola.Thunqvist [at] fhs.se