Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Operativa avdelningen (OPA)

Här kan du läsa mer om den Operativa avdelningens organisation

Organisation

Krigsvetenskap är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer, över hela konfliktskalan och på alla krigföringsnivåer. Krigsvetenskap är ett huvudämne på Försvarshögskolan.

På Försvarshögskolan är det den Taktiska avdelningen (TA) och den Operativa avdelningen (OPA), inom den Militärvetenskapliga institutionen (MVI), som ansvarar för ämnet Krigsvetenskap. Ämnet Krigsvetenskap återfinns dessutom på den Militärstrategiska avdelningen, på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL).

Avdelningarnas uppgifter omfattar:

  • Forskning
  • Utbildning
  • Studieverksamhet
  • Stöd till Försvarsmakten och Högkvarteret

Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässig uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling.

Inom MVI är C OPA ansvarig för Högre officersprogrammet (HSU), HST/HPR-utbildning samt fristående kurser/stöd inom Försvarsmaktens huvudbeställning.

Organisation

Den Operativa avdelningen (OPA) är organiserad i fyra sektioner. Avdelningschef är övlt Johan Hansson. Ställföreträdande avdelningschef är professor Gunnar Åselius.

Sektioner

Forskning och studier inom ämnet krigsvetenskap bedrivs inom alla sektioner och syftar bland annat till ämnets utveckling.

Utbildning i krigsvetenskap genomförs både på grundnivå och på avancerad nivå. Officersprogrammet (OP) (terminerna 1, 2, 3 och 6 på Karlberg), Stabsutbildningen (SU) och fristående kurser genomförs på grundnivå och Högre stabsofficersutbildning (HSU) genomförs på avancerad nivå.

Alla sektioner genomför utbildning, forskning och studier inom sina respektive kompetensområden.

Sektionen för Gemensamma Operationer (GemOp)

Inom området gemensamma operationer studeras det militära utnyttjandet på strategisk, operativ och taktisk nivå. Området inkluderar såväl hårda värden som maktutövning, men också mjuka humanistiska värden vilket sammantaget ger att konflikters dynamik och aktörer ofta analyseras ur en social, politisk och kulturell kontext. I praktiken innebär det att välja det militära handlingsalternativ som mest effektivt uppnår det politiska slutmålet. Med gemensamma operationen förstås militära insatser som utförs av militära maktmedel som verkar i flera arenor med ett gemensamt övergripande mål. Det innebär att effekten av en samordnad insats är större än summan av stridskrafternas enskilda förmågor. Den gemensamma operationen fokuserar på att besluta var, när, med vilket syfte och under vilka förutsättningar insatser ska genomföras, dvs. den vetenskap och praktik som ägnar sig åt kriget, krigföring och konflikthantering vilket genomförs inom området krigsvetenskap.

Sektionen för gemensamma operationer ansvarar för utbildning främst på operativ ledningsnivå samt forskning inom ämnet som bär mot den gemensamma operationsidén. Forskningen för gemensamma operationer omfattar hybrid krigföring, specialoperationer och Ryssland för att nämna några områden. Våra forskare producerar regelbundet böcker och artiklar på svenska och engelska. Sektionen bidrar dessutom till förmågeutveckling via medverkan i forskning-, utveckling- och studieverksamhet inom dessa områden.

Vid sektionen finns en kompetens med ansvar för stöd till övningsverksamhet vid FHS och i försvarsmaktens högkvarter, t ex inom övningsserierna som Combined Joint Staff Exercise (CJSE) och VIKING.

Chef för Sektionen för Gemensamma operationer är kommendörkapten Ola Bogren. Ställföreträdande sektionschef är professor Alastair Finlan.

Sektionen för Operativa Funktioner (OpFunk)

Sektionen för Operativa Funktioner ansvarar för utbildning inom underrättelsetjänst, logistik, militärstrategisk kommunikation och informationsoperationer från ett strategiskt, operativt och taktiskt perspektiv. Sektionen bidrar dessutom till ämnes- och förmågeutveckling via forskning-, utveckling- och studieverksamhet inom dessa områden. Sektionen bidrar även till utbildning i gemensamma operationer, främst på operativ ledningsnivå,

Sektionen organiserar funktionerna i form av "forsknings- och utbildningscentra", där systematiserad forskningsanknuten akademisk "funktionsutbildning" bidrar till programbundna och fristående kurser. Forskningen utgår i första hand från Försvarsmaktens behov. Sektionen bidrar även till Försvarsmaktens erfarenhetsprojekt, koncept- och doktrinutveckling samt implementerar detta i utbildningen.

Sektionen håller gränsytor mot Försvarsmaktens högkvarter, skolor, förband och centra, andra myndigheter inom försvars-/säkerhetssektorn och försvarsindustrin, samt samverkar med andra universitet och högskolor. Sektionen bidrar därmed till att fylla på ett intellektuellt kapital/kunskapsbank inom försvarsfamiljen och förser totalförsvaret med långsiktig kunskapsutveckling inom de operativa funktionerna.

Sektionens kompetensområden är: underrättelsetjänst, logistik, militärstrategisk kommunikation, informationsoperationeroch specialoperationer.

Chef för Sektionen för Operativa Funktioner (OpFunk) är övlt Irene Clément. Ställföreträdande sektionschef är övlt / Ek dr Per Skoglund.

Militärhistoriska sektionen (Milhist)

Militärhistoria är det vetenskapliga studiet av historia där militärens roll sätts in i ett större politiskt, kulturellt, ekonomiskt, socialt och genushistoriskt sammanhang. Traditionellt har ämnet utnyttjats för att analysera historiska fälttåg och operationer i syfte att belysa och analysera doktriner och principer. Militärhistoria är viktig och betydelsefull inom krigsvetenskapen, både nationellt och internationellt. Det syns tydligt i exempelvis fältövningar, krigsspel och applikationer.

Idag har ämnets bredd dessutom ökats och vikten av sammanhang i analyserna är betydligt mer central än tidigare. Av dessa anledningar kan militärhistorieämnet sägas stå med den ena foten i en civil akademisk miljö och den andra i den militära professionen.

Alla erfarenheter, såväl goda som dåliga, är historisk kunskap och således historikerns arbetsområde. Vid Försvarshögskolan utgör militärhistorieämnet därför grunden till bland andra ämnet krigsvetenskap.

Militärhistoriska sektionen erbjuder en akademisk utbildning upp till kandidatnivå samt medverkar i de militära programmen.

Historia är ett brett ämne, där färdigheter i såväl kritiskt tänkande som behandlandet av stora mängder varierande information ingår som naturliga arbetsmetoder. Med en militärhistorisk bakgrund är du väl insatt i de underliggande orsakerna till dagens säkerhetspolitiska situation, liksom äger en god kunskap om krig och krissituationer. En examen i militärhistoria förbereder för arbete som utredare och analytiker på olika nivåer i offentlig förvaltning med såväl nationell som internationell bas, liksom för uppgifter inom kultursektorn, såsom i museivärlden eller arkivväsendet.

För den som funderar på att bli officer eller specialistofficer lämpar sig ämnet väl som en förberedelse inför de kommande militära studierna. I officersutbildningen kan studiet av militärhistoria därutöver tillföra väsentlig förståelse för komplexa processer samt ge ökad duglighet som chef och ledare.

Chef för Militärhistoriska sektionen är Fredrik Eriksson.

Sektionen för språk (Språk)

Sektionen för Språk vid Krigsvetenskapliga avdelning genomför språkutbildning för blivande officerare och officerare vid Försvarshögskolan. Exempel på kurser är: Militärengelska för Officersprogrammet, Militärengelska och Militärfranska för Stabsutbildningen och Högre stabsutbildningen. Språkkurser för personal vid Försvarshögskolan och inom Försvarsmakten är också del av utbudet.

Utöver språkutbildning erbjuder sektionen översättnings- och gransknings- och terminologitjänster främst inom det militära fackområdet. Sektionen utför översättnings- och granskningsuppdrag på språken: svenska, engelska och franska.

Vidare utför sektionen fullständiga STANAG-test i engelska och deltar som associerad medlem i internationellt samarbete för interoperabilitet på det språkliga området (Bureau for International Language Coordination BILC) tillsammans med Försvarsmakten. Sektionen tillhandahåller också språkstöd vid militära övningar.

Chef för Språksektionen (Språk) är Karolina Karlström.

Johan Hansson
Avdelningschef
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, ledning

Johan.Hansson [at] fhs.se

Ola Bogren
Sektionschef/lärare
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

ola.bogren [at] fhs.se

Irene Clément
Sektionschef
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

Irene.Clement [at] fhs.se

Fredrik Eriksson
Universitetslektor
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

Fredrik.Eriksson [at] fhs.se

Karolina Karlström
Sektionschef
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

karolina.karlstrom [at] fhs.se