Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Taktikavdelningen (TA)

Här kan du läsa mer om Taktikavdelningens organisation.

Krigsvetenskap är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer, över hela konfliktskalan och på alla krigföringsnivåer. Krigsvetenskap är ett huvudämne på Försvarshögskolan.

På Försvarshögskolan är det Taktikavdelningen (TA) och den Operativa avdelningen (OPA), inom den Militärvetenskapliga institutionen (MVI), som ansvarar för ämnet Krigsvetenskap. Ämnet Krigsvetenskap återfinns dessutom på den Militärstrategiska avdelningen, på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL).

Avdelningarnas uppgifter omfattar:

  • Forskning
  • Utbildning
  • Studieverksamhet
  • Stöd till Försvarsmakten och Högkvarteret.

Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässig uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling.

Inom MVI är C TA ansvarig för Officersprogrammet, Stabsutbildningen och den Taktiska stabskursen.

Organisation

TA är organiserad i tre sektioner. Avdelningschef är övlt Stefan Wilson. Ställföreträdande avdelningschef är professor Peter Thunholm.

Sektioner

Forskning och studier inom ämnet krigsvetenskap bedrivs inom alla sektioner och syftar bland annat till ämnets utveckling.

Utbildning i krigsvetenskap genomförs både på grundnivå och på avancerad nivå. Officersprogrammet (OP) (terminerna 1, 2, 3 och 6 på Karlberg), Stabsutbildningen (SU) och fristående kurser genomförs på grundnivå och Högre stabsofficersutbildning (HSU) genomförs på avancerad nivå.

Alla sektioner genomför utbildning, forskning och studier inom sina respektive kompetensområden.

Marksektionen (Mark)

TA Mark ansvarar för utbildning avseende markoperationer/markstridskrafters ledning på såväl högsta förbandsnivån som taktisk och operativ ledningsnivå. Sektionen följer och bidrar till utvecklingen av markoperativa förmågor via medverkan i utbildning, forskning, studier och övningar kring markarenans optimala nyttjande i ett operativt sammanhang.

Sektionens kompetensområden är markoperationer samt förbandstaktik.

Chef för TA Mark är övlt Peter Ahlström. Ställföreträdande sektionschef är Håkan Gunneriusson.

Marinsektionen (Marin)

TA Marin ansvarar för utbildning i marin strategi, marina operationer och taktik samt sjömaktsteori; d.v.s. ledning och utnyttjande av marina stridskrafter i såväl fred, kris som krig. Utbildningen omfattar även övriga delar av det maritima intresseområdet, inklusive delar av internationell rätt som berör den maritima arenan.

Vidare är sektionen, inom ramen för krigsvetenskap, ansvarig för utbildning i hur marina stridskrafter utnyttjas i gemensamma operationer. Sektionen medverkar även i krigsvetenskapliga forskningsaktiviteter.

Sektionens kompetensområden är marina operationer samt förbandstaktik.

Chef för TA Marin är övlt Anders Enström. Ställföreträdande sektionschef är Jerker Widén.

Luftsektionen (Luft)

TA Luft ansvarar för utbildning avseende luftoperationer/luftstridskrafters ledning på såväl taktisk som operativ ledningsnivå. Sektionen följer och bidrar till luftoperativ förmågeutveckling via medverkan i utbildning, forskning, studier och övningar kring luftarenans optimala nyttjande i ett operativt sammanhang.

Sektionens kompetensområden är luftoperationer samt förbandstaktik.

Tf chef för TA Luft är övlt Anders Nygren. Ställföreträdande sektionschef är Dan Öberg.

Stefan Wilson
Avdelningschef
Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, ledning

Stefan.Wilson [at] fhs.se

Peter Ahlström
Sektionschef
Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

Peter.Ahlstrom [at] fhs.se

Anders Enström
Sektionschef
Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

Anders.Enstrom [at] fhs.se

Anders Nygren
Lärare Luft
Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

Anders.Nygren [at] fhs.se