Behörighet

För att du ska kunna antas till en högskoleutbildning krävs att du uppfyller vissa behörighetskrav. Det som alla måste uppfylla är grundläggande behörighet, sedan kan vissa utbildningar även ha mer specifika behörighetskrav, så kallad särskild behörighet.

Behörighetskraven finns till som en kvalitetssäkring, en lägsta nivå så att du har förutsättningar för att tillgodogöra dig den sökta utbildningen. Handlingar som styrker grundläggande och eventuell särskild behörighet ska bifogas din ansökan.

Nya antagningsregler från hösten 2010

Från och med hösten 2010 gäller nya antagningsregler för ansökan till högskola för dig som går ut gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning 2010 eller senare. Utförlig information hittar du på www.studera.nu (se länk till höger).

Krav för grundläggande behörighet för dig med slutbetyg 2010 eller senare

 • Lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng, inklusive B-kursen i svenska/svenska som andraspråk samt A-kurs i engelska och matematik.
 • Fullständigt slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program från gymnasiet alternativt kommunal vuxenutbildning. Du är alltså inte längre behörig om du avslutar ett reducerat program 2010 eller senare.

Samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning tas bort som behörighetsgivande dokument.

Krav för grundläggande behörighet för dig med slutbetyg före 1 januari 2010

 • Slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och lägst betyget Godkänt på kurser som motsvarar minst 90 % av det antal gymnasiekurser som krävs för ett fullständigt program, eller
 • Slutbetyg eller samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 % av det antal gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg, eller
 • Avgångsbetyg från en fullständig, minst tvåårig linje/specialkurs i gymnasieskolan med betyg i svenska och engelska från slutförd lärokurs motsvarande två årskurser, eller
 • Avslutad utländsk gymnasieutbildning samt Godkänt i svenska kurs B och engelska kurs A (särskilda regler gäller för sökande från de nordiska länderna), eller
 • Intyg om grundläggande/allmän behörighet från Folkhögskola, eller Uppfyller 25:4-regeln. Regeln försvann hösten 2008, men den som före den 1 juli 2008 uppfyllde kraven bedöms till och med antagningen höstterminen 2011 ha grundläggande behörighet. Regeln gäller inte för utbildningar som startar efter den 31 december 2011.

Särskild behörighet

Till vissa utbildningar krävs förutom grundläggande behörighet även särskild behörighet. Vilka behörighetskrav som gäller framgår under respektive kurs/program. Generellt gäller att lägsta betygskrav för att erhålla särskild behörighet i respektive kurs/ämne är betyget Godkänd/3.

Områdesbehörighet

Den särskilda behörigheten som krävs till program på grundnivå delas in i olika områdes­behörigheter. Områdes­behörigheten består dels av kurser som krävs för särskild behörighet för en viss utbildning och dels av fördjupnings­kurser, så kallade meritkurser. Följande gäller alltså inte fristående kurser.

Meritkurser

Meritkurserna som ingår i områdesbehörigheterna är olika för olika utbildningar och kan ses som en fördjupning i relevanta gymnasiekurser och som du läser utöver de kurser som är behörighetsgivande för den programutbildning du söker. Meritkurserna ger extra meritpoäng vilket ökar ditt meritvärde (jämförelsetalet) vid urval och därmed även dina chanser att bli antagen.

Meritpoäng

Meritpoäng kan du få om du har slutbetyg från gymnasiet år 2003 eller senare, eller slutbetyg från kommunal vuxen­utbildning med bara kurser enligt 2001 års kursplan.

Du kan då få meritpoäng om du har lägst betyget Godkänt i något av följande ämnen:

 • Moderna språk.
 • Engelska.
 • Matematik.
 • Meritkurser som är kopplade till områdes­behörig­heterna för områdeskurserna.

Du kan få upp till 2,5 meritpoäng som läggs till jämförelse­talet. Maximalt meritvärde blir 22,50. Högre betyg än Godkänt ger inte mer poäng.

Meritvärdering

Försvarshögskolan följer de rekommendationer och anvis­ningar om meritvärdering för svensk och utländsk för­utbildning som anges i de av Universitets- och högskolerådet och Sveriges universitet och högskolors gemensamt framtagna bedömningshandböcker.

Utförlig information om merit­värdering hittar du på www.antagning.se (se länk till höger).

Reell kompetens

Om du saknar behörighet i något ämne men anser dig besitta motsvarande kunskaper kan du ansöka om bedömning av reell kompetens. Reell kompetens har den som uppfyller behörighetskraven genom att ha praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig en utbildning, exempelvis genom arbetslivserfarenhet eller studier. Bifoga de handlingar du åberopar, exempel på detta kan vara intyg beträffande yrkeslivserfarenhet, andra relevanta studier och dylikt, tillsammans med din anmälan. Ansökningsblankett hittar du på www.antagning.se (se länk till höger).

Undantag

Om en sökande inte uppfyller behörighetskraven kan, om det föreligger särskilda skäl, undantag medges. För att få undantag beviljat måste man anses kunna tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla de behörighetskrav som är satta. Ansökan om undantag görs i samband med anmälan till program/kurs. Ansökningsblankett hittar du på www.antagning.se (se länk till höger).