Urvalsgrupper

Om antalet behöriga sökande överskrider antalet utbildningsplatser måste ett urval göras. Försvarshögskolan beslutar om vilka urvalsgrunder som ska gälla till respektive utbildning med stöd av Högskoleförordningen 7 kapitlet.

Från och med antagningen till sommarterminen 2012 delas de sökande med gymnasiebetyg och folhögskolebetyg in i tre grupper. De vanligast förkommande urvalsgrupperna till Försvarshögskolans program och kurser som vänder sig till nybörjare är:

Betygsgrupp I, II Betygsurval baserat på gymnasiebetyg, betyg från vuxenutbildning samt utländska betyg.

BF Urval baserat på folkhögskoleomdöme.

HP Urval baserat på resultat från högskoleprov.

ÖS Sökande som är behöriga men saknar meritvärde.

OPAU Alternativt urval Officersprogrammet.

För kurser som vänder sig till andra än nybörjare samt program på avancerad nivå kan följande urvalsgrupper förekomma:

APGR Uppnådda högskolepoäng per sista dag för anmälan, dock max 225 högskolepoäng.

AUMA Alternativt urval.

Utöver de ovan nämnda kan även andra urvalsgrupper användas såsom:

DA Direktantagning

SA Sen anmälan, sökande rangordnas efter det datum anmälan inkom.

PG Platsgaranti.

EA Efteranmälan.