Minor Field Studies (MFS)

Genom Sida har du som student möjlighet att erhålla ett stipendium för att bedriva fältstudier, så kallade Minor Field Studies (MFS) i ett utvecklingsland. Sida vill på så sätt förbättra kunskapen om utvecklingsländer och deras problematik på svenska lärosäten.

Ansökan

MFS-stipendier utlyses en gång på våren och en gång på hösten. Kom ihåg att söka i god tid innan avresa.

Ansökningshandlingar

MFS-ansökan ska göras på särskilt ansökningsformulär och ska tillsammans med andra intyg inlämnas till MFS-handläggare vid Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen på Försvarshögskolan. Följande dokument ska ingå i din ansökan:

  1. MFS-ansökningsformulär.
  2. Personlig motivering där du motiverar varför du ansöker om stipendiet och varför du ska tilldelas stipendiet (på engelska).
  3. Studieintyg som visar dina studieresultat vid ansökningstillfället.
  4. En utförlig projektbeskrivning med bakgrund, tydligt syfte, beskrivning av ämnet som ska ha anknytning till utvecklingsfrågor, metodval och genomförande och tidplan (på engelska).
  5. Budget.
  6. Intyg från akademisk handledare på Försvarshögskolan (se särskild blankett).
  7. Intyg från handledare i fält.

Endast fullständiga stipendieansökningar handläggs. Inga kompletteringar accepteras efter sista ansökningsdatumet.

Urvalskriterier

Bedömningen av ansökan sker av högskolans MFS-kommitté som utgörs av varsin ledamot från Militärvetenskapliga institutionen (MVI) och Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) samt MFS-handläggare. Bedömningen går ut på att se om din ansökan uppfyller kraven, både vad avser den akademiska kvaliteten i frågeställningen och möjligheterna att genomföra studien, metodmässigt såväl som rent praktiskt.

Särskild vikt läggs vid genomförbarheten (exempelvis materialinsamling, intervjuupplägg med mera) och de förutsättningar som föreligger för att du ska kunna genomföra din uppsats med utgångspunkt i ett fältarbete. Även den sökandes personlighet, lämplighet och mogenhet att klara av ett fältarbete i en främmande miljö bedöms. Intervjuer kan komma att genomföras där frågor rörande studiens genomförbarhet diskuteras. För en mer detaljerad beskrivning av urvalskriterier, vänligen se arbetsordningen för att utse MFS bedömningskommitté vid Försvarshögskolan (länk till höger).