Minor Field Studies (MFS)

Genom Sida har du som student möjlighet att erhålla ett stipendium för att bedriva fältstudier, så kallade Minor Field Studies (MFS) i ett utvecklingsland. Sida vill på så sätt förbättra kunskapen om utvecklingsländer och deras problematik på svenska lärosäten.

Anvisningar för MFS

Här kan du läsa mer om vilka kriterier som gäller för MFS och om ansvarsfördelningen mellan din akademiska handledare i Sverige och din kontaktperson i fält.

Grundkrav för dig som student

En förutsättning för att beviljas MFS-stipendium är att du är personligt lämpad för och har ett seriöst intresse av att arbeta i ett utvecklingsland. Dessutom ska följande krav vara uppfyllda:

 • Vara svensk medborgare eller inneha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I det senare fallet får en MFS-studie inte genomföras i det ursprungliga hemlandet. Studenter från Norden ska vara fast boende och folkbokförda i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet.
 • Vara inskriven som student vid Försvarshögskolan.
 • Vid utresa ska du ha tagit minst 150 hp, motsvarande 5 terminers heltidsstudier. Om du läser ett program och genomför ditt examensarbete termin 5, ska du ha uppnått 120 hp vid utresa, vilket motsvarar 4 terminers heltidsstudier.
 • Inte påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Ha goda kunskaper i engelska och svenska. Kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande.
 • Uppsatsen ska skrivas på engelska eller vistelselandets officiella språk. Uppsatsen får inte skrivas på svenska.
 • Uppsatsens frågeställning ska ha en generell samhällsmässig tillämpning.
 • Ha en genomarbetad och realistisk projektidé.
 • Ha en handledare i Sverige.
 • Ha en kontaktperson i det land där studien utförs.
 • Inte tidigare blivit beviljad MFS eller annat Sida finansierat stipendium för samma typ av studie som ansökan avser. Annan relevant erfarenhet som studier eller privat vistelse i ett utvecklingsland utgör inget hinder.
 • Stipendium kan inte beviljas för studier i områden dit UD avråder från resor. Det gäller även om rekommendationerna är att endast nödvändiga resor bör förekomma.

Du behöver en projektidé

Du utvecklar och formulerar din projektidé tillsammans med lämpliga lärare och handledare i Sverige och i värdlandet. Olika organisationer kan också erbjuda projektuppslag.

Du får stöd från två håll

Du behöver två handledare, en akademisk handledare och en handledare "i fält" som finns på plats i landet du ska åka till.

Akademisk handledare

Den akademiska handledaren bedömer den akademiska kvaliteten i uppsatsens projektbeskrivning och särskild vikt bör läggas vid projektbeskrivningens genomförbarhet (materialinsamling, intervjuupplägg med mera).

Handledare i fält

Du ordnar själv med en handledare i fält som ska vara din kontaktperson i vistelselandet och innan avresa måste du ha en etablerad och god kontakt med din handledare i fält.

Handledaren i fält ska vara en annan person än den akademiska handledaren i Sverige. Det behöver inte vara en person med akademisk koppling i vistelselandet. Kontaktpersonen ska dock kunna fungera som stöd, rådgivare och assistera dig med praktiska arrangemang (till exempel boende, förmedla kontakter och besvara säkerhetsfrågor) både före och under fältarbetet. Många länder kräver forskningstillstånd för en studie som MFS. I dessa fall kan kontaktpersonen i fält också vara till hjälp.

Handledaren i fält får inte någon ersättning för det arbete som han/hon lägger ned. Därför rekommenderar Universitets- och högskolerådet att handledaren i fält erhåller ersättning för mindre utgifter i samband med hjälp, till exempel lokala resor och ersättning för material. Det är bra om du och kontaktpersonen tydligt överenskommer om kostnader och ersättningar som ska utgå så att dessa kan tas med i din budget.

Detta gör MFS-handläggaren

Handläggare av MFS-stipendiet är internationell handläggare vid Forsknings-, utbildnings- studentavdelningen (FUS). MFS-handläggaren besvarar frågor gällande stipendiets villkor, ansvar för administrationen och ekonomin av stipendiet. Handläggaren ansvarar också för att försäkra stipendiaterna via Kammarkollegiets utlandsförsäkring.

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se