Minor Field Studies (MFS)

Genom Sida har du som student möjlighet att erhålla ett stipendium för att bedriva fältstudier, så kallade Minor Field Studies (MFS) i ett utvecklingsland. Sida vill på så sätt förbättra kunskapen om utvecklingsländer och deras problematik på svenska lärosäten.

Under och efter resan

Det är inte bara den uppsats du ska skriva som du behöver tänka på. Här hittar du information om vad som är viktigt att tänka på både under fältstudiens gång och efteråt.

Under din fältstudie

  • Du ska löpande uppdatera dig om UD:s reserekommendationer.
  • Du bör omedelbart meddela din MFS-handläggare om något händer i vistelselandet som förändrar utgångspunkten för fältstudien och/eller beviljat stipendium.
  • Under din fältstudie är du försäkrad via Kammarkollegiet. Det är MFS-handläggaren vid Försvarshögskolan som ansvarar för att du blir försäkrad.

Efter din fältstudie

Snarast efter hemkomst kommer du ha ett förutsättningslöst debriefing samtal med din MFS-handläggare, MFS-kommittén samt din akademiska handledare. Samtalet är ett första steg för dig att landa tillbaka i Sverige och din studiesituation. Samtalet kan handla om hur resultaten från fältstudien kan tas tillvara men även annan problematik som uppkom under vistelsen utomlands. Vid behov kan även studenthälsan kontaktas.

Resultatet av din fältstudie - uppsatsen

Din fältstudie ska resultera i en uppsats motsvarande 15-30 hp (kandidat-, magister- eller masternivå). Uppsatsen ska skrivas på engelska eller vistelselandets officiella språk och den bedöms i enlighet med de akademiska kriterier som gäller för motsvarande uppsatser på samma nivå. Din uppsats ska godkännas av den svenske handledaren och examinatorn. Synpunkter ska om möjligt inhämtas även från värdlandets handledare/kontaktperson. Du och din institution står för språkgranskning, reproduktion eller tryckning och spridning av uppsatsen till värdlandet.

När din uppsats är godkänd ska den sändas till MFS-handläggaren vid Försvarshögskolan som i sin tur laddar upp den i databasen för MFS-uppsatser. Sida, Universitets- och högskolerådet och Försvarshögskolan har rätt att fritt förfoga över din uppsats.

Du ansvarar själv för att återkoppla resultatet från studien till vistelselandet, men även till de personer/organisationer som hjälpt dig med studien. Dessutom ska du ladda upp din reseberättelse i din profil på MFS-kursanmälningssystem (se länk till höger på sidan) och genomföra en deltagarrapport (enkät) efter slutförd fältstudie.

Om studien inte redovisas enligt angivna regler, kan MFS-bidraget komma att återkrävas.

Resehandlingar

Efter hemkomst ska du lämna in dina resehandlingar (inklusive boardingkort) till MFS-handläggaren. Dessa ska sedan arkiveras i fem år.

Vid avbrott i stipendiet/fältstudien

Om du avsäger dig ditt beviljade stipendium, innan eller efter avresa, eller på annat sätt förkortar den obligatoriska fältstudietiden om minst åtta sammanhängande veckor ska du snarast meddela din MFS-handläggare. I förekommande fall kan det finnas skäl för återbetalning av delar eller hela stipendiet.

Om närvaro inte sker på den obligatoriska förberedelsekursen kan det också vara grund för att dra in redan utdelade stipendier.

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se