Om checkpoint

Checkpoint är ett samlingsnamn för alla insatser och beslut som genomförs för att göra utbildningstiden vid Försvarshögskolan trygg och kvalitativ för alla studenter. Under beteckningen Checkpoint ryms diskussionsforum, seminarier och föreläsningar, utöver detta är Checkpoint också en informationsportal.

På webbsidan kommer information att läggas ut om beslut som fattas och om verksamhet som bedrivs vid Försvarshögskolan och som har direkt eller indirekt koppling till målet om en diskrimineringsfri utbildning.

Checkpoint är även en ingång för dig som student att påverka din utbildningstid.

Har du frågor, tankar, förslag eller idéer som berör Checkpoints syfte? Ta kontakt med Carin Jutterström på forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen.

Vad utgår Checkpoint från?

Projektet Checkpoint inleddes i början av 2009 vid Försvarshögskolan i syfte att skapa en portal för högskolans arbete för en diskrimineringsfri utbildning.

Arbetet kopplat till Checkpoint tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, EU-fördrag och svensk lagstiftning som slår fast att alla människor är lika i värde och att du som student ska skyddas från negativ särbehandling. Dessutom är det kopplat till FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet (även kallat FN-resolution 1325). Försvarshögskolan är en av flera utpekade myndigheter i den nationella handlingsplanen för genomförande av de mål som Sverige gemensamt ska arbeta emot. I högerspalten hittar du både Försvarshögskolans plan för jämställdhetsintegrering och en länk till Sveriges nationella handlingsplan.

Arbetet kopplat till Checkpoint tar också sin utgångspunkt i att diskrimineringsprocesser har visat sig ha stor betydelse för det som händer, både i vår närmiljö och i ett globalt perspektiv. Ska vi kunna förstå händelseförlopp behöver vi därför ofta kunskap och medvetenhet om sådant som är kopplat till att skapa skiljelinjer mellan människor. Detta gäller inte minst studiet av väpnad konflikt och internationella relationer.

Kontaktperson

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se