Trakasserier och kränkande särbehandling

Vid Försvarshögskolan gäller nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Som högskola har Försvarshögskolan enligt lag ett särskilt ansvar att se till att likabehandling råder.

Diskriminering

Om någon behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, och behandlingen har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder), så klassificeras det som diskriminering och är därmed ett brott mot mänskliga rättigheter.

Trakasserier

Trakasserier är en form av diskriminering. Det är ett beteende som kränker någons värdighet och som har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna.

Exempel på trakasserier är:

 • Ryktesspridning.
 • Nedvärderande, generaliserande kommentarer, tilltal eller skämt.
 • Spridning av förnedrande eller förlöjligande bilder eller sångtexter.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Det är ett beteende med sexuella anspelningar som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier kan vara:

 • Verbala (till exempel sexuellt laddade kommentarer, förslag, skämt eller öknamn).
 • Icke-verbala (till exempel att sprida eller visa pornografiska bilder, texter eller föremål, göra anstötliga gester eller stirra på ett utstuderat sätt).
 • Fysiska (till exempel beröring som uppfattas som obehaglig eller anstötlig, såsom klappande eller strykande mot någon annans kropp).

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling definieras som "handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens eller studiegruppens gemenskap". Kränkande särbehandling är till exempel mobbning, psykiskt våld eller utstötning. Det skiljer sig från diskriminering, som alltid har en koppling till en (eller flera) av diskrimineringsgrunderna.

Vad gör jag om jag själv ser eller upplever något?

Ta kontakt med någon anställd vid Försvarshögskolan om du:

 • Vill ställa frågor.
 • Vill göra en formell anmälan.

Vad händer då?

Institutionen/avdelningen ska bistå den student som känner sig utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling. Vad som händer måste bedömas utifrån varje enskilt fall. Försvarshögskolan har skyldighet att agera om det blir känt att någon student har utsatts för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Exempel på vad som kan göras

 • Du och den person du har tagit kontakt med har ett samtal, för att du ska få stöd och hjälp i situationen.
 • Den person du har tagit kontakt med träffar den du upplever dig ha bekymmer med för att samtala om situationen.
 • Du gör, eventuellt med hjälp av den person du tagit kontakt med, en formell anmälan. En formell anmälan ska ställas till Rektor. Den utreds alltid centralt av Försvarshögskolan av en handläggare från Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS) och/eller Försvarshögskolans studie- och yrkesvägledare.

Kontakta Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS) via mejl (carin.jutterstrom [at] fhs.se) .

Kontaktperson

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se

Kontaktperson

Desirée Hervard
Studie- och yrkesvägledare
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Desiree.Hervard [at] fhs.se