Vanliga frågor och begrepp

Här hittar du svar på vanliga frågor och förklaringar till olika begrepp i anslutning till diskriminering och kränkande särbehandling.

Vad är trakasserier?

Trakasserier är en form av diskriminering. Trakasserier handlar om att kränka någons värdighet, på grund av kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller någon av de andra diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier kan ta formen av ryktesspridning, klotter och kommentarer och skämt som hånar vissa personer eller som får någon att verka löjlig. Trakasserier kan även ta formen av beteenden som handlar om att skrämma eller hota.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Trakasserier är beteenden som kränker någons värdighet och som anspelar på sex. Det kan till exempel handla om pornografiska bilder, sexuellt laddat språk, fysiska närmanden och kommentarer eller skämt om någons kropp eller sexualitet.

Vad är diskrimineringsgrund?

När vi ska klassificera och beskriva oss själva och andra så använder vi oss av vissa rubriker, som till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller religion. Under varje rubrik drar vi olika gränser mellan människor (till exempel svensk/utländsk, kristen/muslim, gammal/ung).

Vi vet i dag att en del av de här gränsdragningarna leder till att vissa personer får fördelar jämfört med andra.

Vi vet också att gränsdragningarna ofta kopplas ihop med stereotypa föreställningar om hur vi ska vara, vad vi ska tycka om och vad vi ska vara bra och dåliga på.

Dessutom vet vi att risken för att bli negativt särbehandlad är större i vissa gränsdragningar (kvinna/man) än i andra (brunt hår/rött hår).

De klassificeringsrubriker som innebär en större risk för att bli negativt särbehandlad har uppmärksammats i lagstiftningen. De kallas diskrimineringsgrunder.

I svensk lagstiftning har sju rubriker fått status som diskrimineringsgrund:

  • Kön.
  • Könsidentitet eller uttryck (attribut eller beteenden som bryter mot normen för hur vi förväntas vara och se ut som kvinnor och som män).
  • Etnisk tillhörighet.
  • Sexuell läggning.
  • Religion eller annan trosuppfattning.
  • Ålder.
  • Funktionsnedsättning (en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Att särbehandla någon negativt på någon av dessa grunder är med andra ord att diskriminera.

Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling är det som ibland kallas mobbning. Det kan till exempel handla om att en person görs till gruppens hackkyckling eller inte inkluderas i gemensamma aktiviteter. Det kan yttra sig som glåpord eller som skämt som ofta görs på en viss persons bekostnad. Det kan också handla om att en viss person inte få ta plats på samma villkor som de andra. Vad som ligger i fokus för den kränkande behandlingen är olika från fall till fall. Kränkande särbehandling skiljer sig från diskriminering, som alltid har samband med en (eller flera) av diskrimineringsgrunderna.

Vad är HBTQ?

HBTQstår för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner.

Vad är transpersoner?

Transpersoner är ingen enhetlig grupp av människor. Enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om att ha en könsidentitet som skiljer sig från förväntningarna och normerna. Att ingå i gruppen för transpersoner handlar alltså inte om sexuell läggning utan om identitet. Som transperson kan man vara såväl hetero- som homo- och bisexuell.

Vad betyder queer?

Queer är ett begrepp som grundar sig i kritik mot idéer om normalitet i fråga om kön och sexualitet och hur vi placeras i olika kategorier som alla tar utgångspunkt i heterosexualitet och könsbinaritet som norm. Med andra ord är det ett ifrågasättande av dominerande idéer om bland annat hur människor ska leva i sexuella relationer och andra relationer, hur vi ska bilda familj och hur vi ska uttrycka kön.