Tillgodoräknande eller erkännande inom uppdragsutbildning

Här hittar du information om följande:

  • Tillgodoräknande
  • Erkännande av tidigare studier eller reell kompetens inom uppdragsutbildning

För dig som är student görs ansökan om tillgodoräknande på blanketten Ansökan om tillgodoräknande (se till höger). Blanketten skickas till Försvarshögskolan.

För dig som är studerande på uppdragsutbildning görs ansökan om erkännande till din arbetsgivare. Din arbetsgivare måste först godkänna att tänkt utbildning får utgå före det att Försvarshögskolan gör en prövning av ärendet.

Observera att du som student eller studerande själv ansvarar för att en komplett ansökan inkommer och att prövning endast sker av styrkt utbildning/verksamhet.

Information för dig som är student

Bestämmelser om tillgodoräknande finns i högskoleförordningen (HF) 6 kap. 6-8 §§ (1993:100). Vid Försvarshögskolan tillämpas även Försvarshögskolans Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå.

I HF framgår att den som är student vid en högskola i Sverige och som gått en grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, har rätt att tillgodoräkna sig detta för motsvarande utbildning vid en annan högskola, svensk eller utländsk. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Du som student har även rätt att tillgodoräkna dig annan utbildning eller verksamhet om de kunskaper och färdigheter som du åberopar är av sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilka de är avsedda att tillgodoräknas.

Prövning om en tidigare utbildning eller verksamhet kan tillgodoräknas ska göras vid den högskola där tillgodoräknandet önskas.

Försvarshögskolans Tillgodoräknandeordning

Försvarshögskolans rektor har fastställt en Tillgodoräknandeordning med övergripande bestämmelser som gäller för tillgodoräknande vid Försvarshögskolan. Du hittar den till höger på sidan.

Information för dig som är studerande på uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning regleras i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor och i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning (UHRFS 2013:11). Vid Försvarshögskolan (FHS) tillämpas även Försvarshögskolans riktlinjer för uppdragsutbildning (731/2012 ).

För dig som studerar på en uppdragsutbildning ska ansökan om erkännande riktas till din arbetsgivare. Din arbetsgivare gör en bedömning om din tänkta utbildning får utgå till förmån för tidigare utbildning och/eller arbetslivserfarenheter. Observera att arbetsgivaren inte beslutar om ersättandet av utbildning utan endast om ersättning av utbildning får göras. Vid ett beviljande så skickar din arbetsgivare därefter ärendet till Försvarshögskolan för en motsvarandebedömning. Det är Försvarshögskolan som beslutar om utbildning/reell kompetens kan anses motsvara det som du enligt utbildningsplan/kursplan ska genomföra.

Du hittar Försvarshögskolans riktlinjer för uppdragsutbildning samt för erkännande av tidigare studier/reell kompetens inom uppdragsutbildning till höger på sidan.