Folkrätt i kris och konflikt 30 hp

Kursen folkrätt i kris och konflikt ger dig en introduktion till folkrätt och folkrättsliga principer och du kommer också att få bekanta dig med nyare trender inom ämnet. Tillsammans identifierar och diskuterar vi de utmaningar som folkrätten står inför idag, och hur den tolkas och tillämpas längs med hela skalan fred, kris och krig.

Det är framför allt i kris och krig som folkrätten utvecklas och utmanas. Kursen tar därför sin utgångspunkt i gällande rätt, men tar också i beaktande utvecklingen av nya folkrättsliga regler. Kursen är uppdelad i två delkurser där den första behandlar folkrättens grunder och mänskliga rättigheter, och den andra delkursen handlar om konfliktpreventionens folkrätt och folkrätten för militära operationer.

Folkrättens grunder samt mänskliga rättigheter

Delkursen inleder med att ta upp folkrättens grunder. Vissa av folkrättens allmängiltiga områden berörs djupare, bland annat förhållandet mellan folkrätt och nationell rätt, den internationella straffrättens ökande betydelse för folkrätten samt folkrättsligt ansvar för stater och internationella organisationer.

Inom mänskliga rättigheter studerar vi de regler som är särskilt viktiga i kris och konflikt, såsom rätten till livet, tortyrförbudet och yttrandefrihet.

Våldsanvändning och folkrätten för militära operationer

I den andra delkursen behandlas först konfliktpreventionens folkrätt med särskilt fokus på FN-stadgans förbud mot bruk av våld i internationella relationer. Säkerhetsrådets roll diskuteras inom ramen för kollektiv säkerhet och staters rätt till självförsvar.

Slutligen berörs folkrätten för militära operationer. Du introduceras till de regler som är tillämpliga i fredsinsatser, såväl som till den internationella humanitära rätten (krigets lagar). Inom ramen för det senare rättsområdet behandlas bland annat de grundläggande principerna om distinktion och proportionalitet samt förhållandet till mänskliga rättigheter.

Genom hela kursen diskuteras ämnesområdena mot bakgrund av aktuella situationer för att tydliggöra utvecklingen av folkrätten och dess roll för det internationella samfundet.

Information

Omfattning

30 högskolepoäng

Studieperiod

HT17: v. 35-02.

Studietakt

Helfart.

Behörighet

Engelska B och Samhällskunskap A, alternativt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Övrigt

Kursen genomförs till största delen på engelska.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

Harrison Dinniss, Heather