Fortsättningskurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 30 hp

Under fortsättningskursen fördjupas kunskapen om olika insatsers komplexitet. Fokus ligger främst på den internationella kontexten, där både kulturella olikheter och etiska dilemman kan utgöra utmaningar i ledarskapet.

Ledarskap i mångkulturella sammanhang

Internationellt utövas ledarskapet ofta i ett mångkulturellt samman­hang där exempelvis olikheter i seder, språk, livsåskådning, lagar och normsystem måste hanteras. Kultur betraktas alltså som en historiskt etablerad och kollektiv struktur som innefattar de livsvillkor vi framförallt socialiseras in i genom tillhörighet till en viss nation, organisation, profession eller grupp. Kursen belyser hur betydelsen av kunskap om den egna kulturen, kulturen hos samverkansaktörer och insatskontexten är avgörande förutsättningar för genomförandet.

Ledarskap och etik

Att leda under påfrestande förhållanden kan även innebära att man tvingas fatta beslut som är moraliskt utmanande. Ledarskapets relation till etik och etiska dilemman belyses liksom svårigheterna att upprätt­hålla de egna värderingarna i ett emotionellt krävande, utmanande och i vissa fall fientligt sammanhang. Även här är kontexten främst inter­nationell och liksom på grundkursen ingår gäst­före­läsningar med såväl civila som militära representanter från de studerade verksamhetsfälten.

Vetenskapsteori och egna empiriska studier

I den sista delen av kursen ges en introduktion till vetenskaplig metod där vetenskapsteori utgör en mindre del. Syftet är att skapa en grund­läggande förståelse för hur du som student kan genomföra en egen empirisk studie med metoder som intervjuer, enkäter och text- eller diskurs­analyser. Ett ytterligare syfte med momentet är att bli varse olika metoders och ansatsers styrkor och svagheter. Kursen avslutas med ett eget uppsatsarbete av mindre omfattning följt av seminarie­behandling och traditionellt oppositionsförfarande.

Information

Omfattning

30 högskolepoäng

Studieperiod

VT18: v. 03-22.

Studietakt

Helfart.

Behörighet

Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden, eller motsvarande.

Urval

Betyg 34%, Högskoleprov 33%, Akademiska poäng 33%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

Robertsson, Magna