Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 30 hp

Grundkursen i ledarskap under påfrestande förhållanden ger dig en introduktion till ledarskapets utmaningar i civila och militära kontexter. Ledarskap handlar om att påverka andras föreställningar, känslor och attityder i syfte att uppnå mål.

Fokus ligger på att ge förståelse för vad som skiljer militära och civila ledares ledarskap under påfrestande förhållanden – vilket ofta utövas under stor tidspress, osäkerhet eller hot – från ledarskap mer generellt.

Ledarskap i militära och civila kontexter

Under kursen studerar du det militära ledarskapets utmaningar vid nationella och internationella militära insatser och vid stöd till samhället vid civila kriser. Likaså studerar du det civila ledarskapets utmaningar vid nationella och internationella katastrofer och vid humanitära insatser. Dessa kontexter karaktäriseras ofta av hög komplexitet där ledare löpande måste beakta och balansera många aspekter. Vidare utövas ledarskapet ofta i relation till en mångfald aktörer där olikheter i synsätt och uppträdande skapar utmaningar. Under sådana omständigheter måste ledare – ofta under stor press – hantera kriser och konflikter som kräver bland annat ekonomiska, psykologiska, organisatoriska och sociala avvägningar.

Ledarskapsteorier och praktiska erfarenheter

På kursen får du en bred översikt av ledarskapsteorier inom främst psykologi, socialpsykologi och organisationsteori, vilka bland annat belyser hur ledarskap under kris och krig skiljer sig från ledarskap under mer vardagliga förhållanden. Viktiga perspektiv berör ledaren som individ, den organisatoriska nivån och samspelet människa–kontext. Undervisningen på kursen bygger på integrering av teori med praktiska erfarenheter från olika civila och militära aktörer. Ett antal gästföreläsare från Försvarsmakten, civila myndigheter och frivilligorganisationer medverkar på kursen med praktisk erfarenhet från ledarskap under påfrestande förhållanden. Kursen ger dig också grundläggande träning i vetenskapligt förhållningssätt och framställning.

Information

Omfattning

30 högskolepoäng

Studieperiod

HT17: v. 35-02.

Studietakt

Helfart.

Behörighet

Engelska B och Samhällskunskap A, alternativt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

Robertsson, Magna