Påbyggnadskurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 30 hp

Påbyggnadskursen i ledarskap under påfrestande förhållanden ger dig ytterligare fördjupning i ledarskapets problematiker i nationella och internationella perspektiv. Fokus på kursen ligger på aktuell forskning inom området vilket integreras med metodologisk fördjupning och ett eget uppsatsarbete.

Genomgående för alla delar av kursen är att stor vikt läggs vid kritisk granskning och diskussion av olika forskningsmässiga ansatser, vilket bidrar till att fördjupa din förståelse för ledarskap under påfrestande förhållanden.

Aktuell ledarskapsforskning

Kursen inleds med teoretisk fördjupning. Efter en kortare repetition av trender och teoribildningar som fram till idag dominerat ledarskapsforskningen övergår kursen till att fokusera på aktuella forskningsperspektiv. Genom ditt val av individuell teoretisk fördjupning får du redan tidigt under kursen möjlighet att förbereda dig inför ditt uppsatsarbete.

Metodologisk fördjupning

På nästa delkurs får du fördjupa dina kunskaper i vetenskaplig metod. Tyngdpunkten ligger på forskningsdesign, frågekonstruktion och olika analysmetoder. Delkursen ger dig förtrogenhet med både kvalitativa och kvantitativa metoder och deras tillämpning inom ledarskapsfältet. Innehållet förbereder dig inför uppsatsen och stärker din förmåga att granska vetenskapliga arbeten.

Uppsatsarbete

Påbyggnadskursen avslutas med ett uppsatsarbete där tonvikt läggs på självständighet. Det innebär att du själv ska formulera och genomföra en forskningsuppgift vilken redovisas i form av en uppsats. Inför uppsatsarbetet, parallellt med de tidigare delkurserna på kursen, diskuteras löpande frågor som problemställning, teoriutveckling, urval och val av analysmetoder. Du skriver sedan din uppsats under handledning, försvarar din uppsats och opponerar på en annan students uppsats. I förhållande till fortsättningskursens uppsatsarbete är uppsatsen ungefär dubbelt så lång. Du väljer själv inriktning på din uppsats utifrån ett forskningsområde som belysts under grund-, fortsättnings- eller påbyggnadskursen.

Information

Omfattning

30 högskolepoäng

Studieperiod

HT17: v. 35-02.

Studietakt

Helfart.

Behörighet

Fortsättningskurs i ledarskap under påfrestande förhållanden eller motsvarande.

Urval

Akademiska poäng (AGPR) 100%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

Robertsson, Magna