Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet – fortsättningskurs 30 hp

På fortsättningskursen får du studera säkerhetspolitik och analysera dagens säkerhetsproblem. Du får också bekanta dig med grundläggande frågeställningar kring krishantering och internationell samverkan. Kursen omfattar även en uppsats och avslutas med en scenariobaserad övning.

Säkerhetspolitik

Vi inleder med att behandla säkerhetspolitik, med fokus på problem, möjliga lösningar och etiska frågeställningar. Som student får du analysera frågor kring säkerhet och makt, säkerhet och identitet, och säkerhet och undantag eller frihet. Originaltexter studeras för att möjliggöra en diskussion om hur man kan betrakta och analysera samtida säkerhetsproblem ur olika teoretiska perspektiv.

Krishantering och internationell samverkan

Den andra delkursen fokuserar på krishantering och internationell samverkan. Du får bekanta dig med centrala synsätt, begrepp och grundläggande frågeställningar inom detta forskningsfält. Exempelvis diskuteras vilken roll informationsunderlag och osäkerhet spelar för beslutsfattande, eller hur gruppdynamik i och mellan beslutsenheter påverkar beredskap och skadebegränsning. Och vad har medier för betydelse i krishanteringen?

Vi tittar särskilt på hur politikens organisering sätter ramar för beslutsfattande och krishantering. I samband med detta behandlas politik och doktriner för krishantering inom regionala formationer och internationella institutioner.

Uppsats och beslutsövning

Inför uppsatsskrivandet får du grundläggande kunskaper i vetenskaplig metod. Du introduceras i praktisk forskning och i hur olika metodval påverkar undersökningsuppläggning och resultat. Tyngdpunkten ligger på grundläggande metodbegrepp och kvalitativa metoder. Du skriver sedan din uppsats under handledning, försvarar den och opponerar på en annan students uppsats.

Fortsättningskursen avslutas med en laborativ beslutsövning. Vi inleder med övningsförberedelser som består av exempelvis studiebesök och föreläsningar. Övningen baseras på ett scenario med en händelseutveckling som behandlar en försämring av det säkerhetspolitiska läget. Till stöd för genomförandet finns lärare och resurspersoner med praktisk erfarenhet av stabstjänst och internationella operationer.Information

Omfattning

30 högskolepoäng

Studieperiod

VT18: v. 03-22.

Studietakt

Helfart.

Behörighet

Grundkurs i statsvetenskap eller motsvarande.

Urval

Betyg 34%, Högskoleprov 33%, Akademiska poäng 33%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Övrigt

Kursen samläses med Försvarshögskolans kandidatprogram.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

Hellman, Maria