Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet – påbyggnadskurs 30 hp

Påbyggnadskursen i statsvetenskap ger dig möjlighet att närmare studera krishantering och säkerhet. Kursen ger dig också verktyg i forskningsdesign och metod, och avslutas med författandet av en uppsats.

Kursens första delkurs har två olika inriktningar: Säkerhet och krishantering i teori och europeisk praktik eller Organisationer och säkerhet. Du väljer själv vilken du vill läsa.

Säkerhet och krishantering i teori och europeisk praktik

Delkursen fokuserar på säkerhet och krishantering i Europa ur ett jämförande regionalt perspektiv. Du får ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till säkerhets- och krishanteringbegreppen och deras tillämpning i teori och praktik. Den europeiska säkerhetsstrukturens utveckling, möjligheter och begränsningar problematiseras i ljuset av andra regionala erfarenheter och internationella synsätt på Europas krishantering och säkerhetspolitiska roll. Kursen går också in på hur enskilda medlemsländer, som Sverige, påverkas av dagens fördjupade säkerhetssamarbete i Europa och Europeiska unionens växande betydelse på området.

Organisationer och säkerhet

Delkursen behandlar litteratur i gränslandet mellan organisationsteori, offentlig förvaltning och det tvärdisciplinära fältet krishanteringsforskning. Du studerar såväl klassisk litteratur som samtida forskning från fälten. Du lär dig mer om organisationsteoretiska och förvaltningspolitiska perspektiv på verksamhet och styrprocesser med särskilt fokus på kris- och säkerhetsfrågor i offentliga organisationer. Du studerar också de centrala begrepp och teorier som behövs för att beskriva och förklara organisationer och deras verksamhet.

Forskningsdesign och uppsats

Inför uppsatsarbetet får du i grupp diskutera problemställning, teoriutveckling, urval och val av analystekniker. Du får bekanta dig med kvantitativa analystekniker med fokus på statsvetenskapliga tillämpningar, fallstudiemetoder, samt ett urval av kvalitativa analystekniker. Du skriver sedan din uppsats under handledning, försvarar den och opponerar på en annan students uppsats.

Information

Omfattning

30 högskolepoäng

Studieperiod

HT17: v. 35-02.

Studietakt

Helfart.

Behörighet

Fortsättningskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande.

Urval

Akademiska poäng (AGPR) 100%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Övrigt

Kursen kan ingå i en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet om du har läst grundkurs och fortsättningskurs med inriktning vid Försvarshögskolan. Om du har läst de behörighetsgivande kurserna inom huvudområdet vid annat lärosäte kan kursen leda till en kandidatexamen i statsvetenskap.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

Hellman, Maria