Medicinska krav för anställning som officer i Försvarsmakten

Allmänt

Arbete som officer i Försvarsmakten ställer höga krav på det medicinska hälsotillståndet. Detta innebär därför att samtliga som avser påbörja utbildning till officer ska genomgå en medicinsk undersökning och bedömning.

Syftet med den medicinska undersökningen och bedömningen är att tillförsäkra att vederbörande har de medicinska, fysiska och psykiska förutsättningarna för att kunna verka som officer samt att vederbörande inte anställs i en verksamhet som för den enskilde eller annan personal innebär ökad risk för ohälsa eller olycksfall.

Medicinska krav

HKV skrivelse 2012-01-19, 22800:50252 "Medicinska bedömningsgrunder för Försvarsmakten" (MBG) är ur medicinsk synpunkt styrande för anställning.

För antagning till officersutbildning kan diagnosgradering 7 (lätt nedsättning) accepteras för vissa diagnoser.

Synskärpan ska okorrigerat uppgå till minst 0,1 på vardera ögat och korrigerat till minst 0,8 på vardera ögat.

Den sökande ska ha en fullgod social hörselfunktion och kunna uppfatta tal och radiosamtal i bullrig miljö. Tonvärdet för frekvenserna 500, 1000, 2000 Hz får endast på enstaka frekvens uppgå till högst 30 dB och värdet för frekvenserna 3000, 4000, 6000, 8000 Hz får endast på enstaka frekvens uppgå till högst 40 dB.

För sökande till verksamheter där särskilda medicinska krav gäller ska dessutom dessa uppfyllas vid den medicinska undersökningen.

För flygande personal gäller HKV skrivelse 2002-06-20, 22 110:66720 "Medicinska krav för flygande personal och personal i flyganknuten verksamhet". För personal i submarin tjänst gäller TFG 90041 "Medicinska direktiv för submarin personal" samt AFS 1993:57 "Dykeriarbete".

Medicinsk undersökning

Den medicinska undersökningen och bedömningen är ett hjälpmedel för att utifrån den enskildes hälsotillstånd fastställa den medicinska lämpligheten att ingå anställning som officer i Försvarsmakten.

Den medicinska undersökningen ska omfatta läkarundersökning med anamnesupptagning, fysikalisk undersökning och provtagning och ska utmynna i en helhetsbedömning av den medicinska tjänstbarheten, där såväl kroppsliga som psykiska förhållanden beaktas.

I samband med läkarundersökningen ska den enskilde lämna hälsodeklaration enligt särskilt formulär. Läkarundersökning och provtagning genomförs enligt särskilt undersökningsprotokoll.

Medicinsk undersökning genomförs vid det förband där vederbörande tjänstgör och ska vara genomförd innan antagning till officersutbildning. Undersökningen får inte vara äldre än tre månader innan officersutbildningen ska påbörjas.

Medicinska handlingar som vid behov styrker hälsotillståndet åligger det den enskilde att uppvisa.

Undersökningen och bedömningen ska utmynna i ett medicinsk beslutsunderlag där lämpligheten ska fastställas. Särskilt formulär ska användas.

I samband med läkarundersökningen ska även läkarundersökning för fallskärmshoppare genomföras enligt fastställt formulär för sökande som även ska genomföra fallskärmshoppning.

Överprövning

Överprövning i enskilda fall görs av Generalläkaren efter insändande av skriftligt underlag.

(Anställningsförordningen 1994:373, 5§)