Officersprogrammet

Du kan ansöka till Officersprogrammet 1 december–31 januari. Då söker du som redan har gjort eller just nu genomför militär grundutbildning.

Hur är utbildningen upplagd?

Officersprogrammet är en akademisk högskoleutbildning med inriktning på krigsvetenskap, ledarskap och militärteknik. Detta varvas med verksamhet av mer militär karaktär, som skjutövningar, fysisk träning och truppföring. Utbildningen är både fysiskt och intellektuellt utmanande.

Akademisk utbildning i uniform

Större delen av Officersprogrammet genomförs på Militärhögskolan Karlberg där du också bor. Du kommer att känna igen mycket från vardagen i Försvarsmakten. Du bär uniform och uppträder militärt. Däremot förekommer inte morgonuppställningar regelmässigt. Cirka 20 timmar per vecka är egen studietid. Du ansvarar själv för att tiden tas till vara. Du är ledig fyra veckor under sommaren och cirka två veckor vid jul.

Civil och militär samtidigt

Under utbildningen är du antagen som student vid Försvarshögskolan samtidigt som du organiseras militärt i Försvarsmakten som officersaspirant vid kadettbataljonen på Militärhögskolan Karlberg. Du är inte knuten till något regemente eller flottilj. Din dubbla tillhörighet innebär att du lyder under flera regelverk, dels högskolelagen och högskoleförordningen, dels officersförordningen. Vid sidan av studierna på Officersprogrammet är du skyldig att delta i annan verksamhet som Försvarsmakten beslutar om. Mellan, och till viss del även under, terminerna ger Försvarsmakten ytterligare utbildning som ska förbereda dig för en anställning inom Försvarsmakten.

Seminarier, föreläsningar och truppföring

Utbildningen på Officersprogrammet sker i olika former. Du kommer att möta traditionell undervisning som föreläsningar i större samlingar, seminarier, självstudier och gruppvisa arbeten såväl som truppföring och trupputbildning. Undervisningen sker även på engelska för att du ska kunna verka i internationella miljöer.

Teoretiska studier på Karlberg

Under termin 1, 2, 3 och 6 genomförs utbildningen på Karlberg i Stockholm. Studierna är huvudsakligen teoretiska men varvas med verksamhet av mer militär karaktär, som skjutövningar, fysisk träning och truppföring.

Praktisk utbildning på Försvarsmaktens skolor

Termin 4 och 5 genomförs vid någon av Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor runt om i Sverige. Här får du lära dig mer om den tekniska och taktiska tillämpningen av den materiel och organisation som är specifik för olika typer av förband. Läser du till exempel inriktning mot markstrid lär du sig mer om skytteplutonens fordon, vapen och sätt att operera. Läser du inriktning mot flygstridsledning lär du dig mer om stridsledningens tillämpning och tekniska hjälpmedel.

Personlig utveckling

Under hela utbildningen läggs stora resurser och mycket tid på individutveckling genom personlig handledning. Du följs under utbildningen av din plutonchef som genomför ett antal aktiviteter vilka utvecklar dig som individ och på bästa sätt förbereder dig för din kommande anställning som chef och officer i Försvarsmakten.

Tre inriktningar

När du söker till Officersprogrammet ska du välja någon av utbildningens tre inriktningar. Samtliga inriktningar leder till samma examen, men ditt inriktningsval påverkar din framtida placering inom Försvarsmakten. Läs mer under rubriken Inriktningar.

Pilot

Utbildningen till pilot inom Försvarsmakten genomförs delvis vid Försvarshögskolan. Ansökan skickas dock till Försvarsmakten. Läs mer om utbildningen till pilot.