Kurs i informationssäkerhet för chefer

Kursen sträcker sig över två dagar och riktar sig till organisationschefer med personal- och budgetansvar, främst inom offentlig sektor. Kursen ger insikt i hur olika krav på administrativ- respektive teknisk säkerhet påverkar verksamheten och de beslut som fattas. Kursen ges i samarbete med Försvarets radioanstalt (FRA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Bakgrundsmaterial

Informationssäkerhet – trender 2015 (PDF)
(Försvarsmakten med flera, 2015-01-13)
För första gången har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), och Polismyndigheten gemensamt tagit fram en hot- och riskrapport för informationssäkerhet: Informationssäkerhet – trender 2015.

Rapporten, som tar upp sju trendområden, är främst ett stöd för beslutsfattare i samhället inför strategiska beslut till exempel vid it-investeringar eller utbildningsinsatser om informationssäkerhet. Den ger även regeringen en övergripande bild av utvecklingen inom området informationssäkerhet.

Stora brister i statens arbete med informationssäkerhet (Riksrevisionen, 2014-11-20)
Det finns omfattande brister i regeringens och myndigheternas arbete med informationssäkerhet. Regeringen har inte någon samlad bild av vilka hoten är, i vilken omfattning de realiseras och vilka skyddsåtgärder myndigheterna vidtar. Detta framkommer i Riksrevisionens granskning av informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen.

Svajig it-säkerhet hos myndigheter (Computer Sweden, 2013-09-10)
Myndigheter saknar fortfarande i hög grad förståelse för hur viktig it-säkerheten är. Det framgår av en undersökning som gjorts av säkerhetsföretaget Ipnett.

Samhällets informationssäkerhet - Nationell handlingsplan 2012 (PDF) (MSB, 2012-08-17)
MSB har tillsammans med de myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet, SAMFI, tagit fram en handlingsplan som ska stärka informationssäkerheten i samhället och förverkliga strategin för samhällets informationssäkerhet.

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010-2015 (MSB, 2010-08-19)
För att lyckas med utmaningarna inom informationssäkerhet är det viktigt att det i samhället finns en gemensam uppfattning om informationssäkerhetsarbetet: en strategi. Mot denna bakgrund har MSB, i samverkan med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Post- och telestyrelsen tagit fram denna strategi för samhällets informationssäkerhet.

Metodstöd för införande av LIS (Informationssäkerhet.se)
Det här metodstödet riktar sig till den som ska bedriva informationssäkerhetsarbete i en verksamhet. Metodstödet utgår från standarderna i ISO 27000-serien men även andra standarder aktualiseras.

Vägledning – informationssäkerhet i upphandling (PDF) (MSB, 2013-04-17)
Denna vägledning är avsedd att ge ett övergripande stöd till olika typer av organisationer för att genomföra sina upphandlingar av it-relaterade tjänster så att även informationssäkerhetsaspekterna beaktas. På så sätt förbättras även samhällets säkerhet.

Kommunens informationssäkerhet – en vägledning (PDF) (MSB, 2012-12-07)
En vägledning för att stödja kommunerna i arbetet med informationssäkerhet. Sveriges kommuner hanterar en betydande del av samhällets tjänster och kommunernas informationsförsörjning är därför en kritisk del i samhällets informationssäkerhet.