Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, Steg 1

Syfte med kursen

Kursens syfte är att utveckla deltagarens kunskap om samhällets krisberedskap och totalförsvar för att kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar över hela hotskalan. Deltagarens utvecklade kunskap ska bidra till att öka tryggheten och minska sårbarhet och beroende för Sverige, dess befolkning och svenska intressen.

Vidare är syftet att lära av varandras erfarenheter samt skapa och utveckla ett brett kontaktnät.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Förklara den svenska modellen för samhällets krisberedskap och totalförsvar i nationell kontext.
 • Förklara den svenska modellen för samhällets krisberedskap och totalförsvar i internationell kontext.
 • Förklara hot och risker vad gäller samhällets säkerhet och svenska intressen med särskilt fokus på utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.

Innehåll

Under kursen behandlas följande områden:

 • Samhällets krisberedskap.
 • Det svenska totalförsvaret.
 • Sveriges säkerhets-, försvars- och utrikespolitik samt Sveriges militärstrategiska läge.
 • Aktuella förändringar i det säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska läget.
 • Näringslivets- och frivilligorganisationernas roll i samhällets krisberedskap och totalförsvar.
 • Bilateralt och multinationellt samarbete inom ramen för samhällets krisberedskap och totalförsvar.
 • Att ge och ta emot stöd, Host Nation Support.
 • Ledarskap.
 • Kommunikation.
 • Kris- och katastrofpsykologi.

Pedagogik och metodik

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat föreläsningar, diskussioner, scenarioövningar, rollspel, seminarier, studiebesök och studieresor samt interaktivt arbete på lärplattform.

Kursen beaktar ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten (FM).

Anmälan

Kursinformation

Omfattning

3 veckor. Kursen är ej poänggivande.

Behörighet

Deltagaren ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3.

Studieort

Stockholm

Kostnad

För denna kurs debiterar MSB en avgift om 12 000 SEK. Deltagarnas myndighet/organisation står för kostnader för resor till och från kurs, traktamente, kost och logi. Under kursen genomförs studieresor där Försvarshögskolan (FHS) ansvarar för bokning av resor, kost och logi. Efter kursen faktureras respektive deltagares myndighet/organisation för logi under studieresor samt för vissa gemensamma måltider under kursen. Kostnaderna för detta beräknas till 5 000 SEK exklusive moms.

Övrigt

Kursen genomförs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvarsmakten.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

 • Annica Holmström (annica.holmstrom [at] fhs.se)
 • Ulrika Kumlien (ulrika.kumlien [at] fhs.se)